СтатутСТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ТУЛЬЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
 І-ПІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ 
З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 (нова редакція) м. Тульчин 2017.         
    
І Загальні положення

 1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу «Тульчинська загальноосвітня школа І-ІИ ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради (далі - школа- ліцей). 

1.2. Школа-ліцей розпочала свою роботу відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР з 1 вересня 1956 року на базі Тульчинського педагогічного училища. З 1 вересня 1979 року школі-ліцею надано статус школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1991 року № 311 „ Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)" та рішення 10 сесії обласної Ради 21 скликання від ЗО жовтня 1992 року :,Про перелік об'єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної державної адміністрації, та розмежування майнових інтересів між суб'єктами власності" школа-ліцей віднесена до обласної комунальної власності. Відповідно до розділу V „ Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" школа-інтернат є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (надалі - Орган управління майном). Згідно з рішенням 13 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2007 року № 394 „ Про перейменування Тульчинської школи-інтернату І—111 ступенів для дітей сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків" школа-ліцей перейменована в Тульчинську загальноосвітню школу-інтернат IIII ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Вінницької обласної Ради. Відповідно до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 24 грудня 2008 року № 688, школа-ліцей перейменована в комунальний заклад «Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І—111 ступенів - ліцей Вінницької обласної Ради». 

1.3. Комунальний заклад «Тульчинська загальноосвітня школа І—111 ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради»- є комунальним загальноосвітнім навчальним закладом І - III ступенів з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою. 

1.4. Школа-ліцей є юридичною особою, що належить до сфери управління Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, має самостійний баланс, поточний, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби, штампи, печатки зі своїм найменуванням, а також може від свого імені набувати майнових і особистих не майнових прав і обов'язків, бути позивачем і відповідачем у суді.
 
1.5. Місцезнаходження: провулок Миколи Леонтовича, 12, м. Тульчин, Вінницька область, 23600, Найменування школи-ліцею: - повне українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТУЛЬЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІП СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» - скорочене українською мовою: ТУЛЬЧИНСЬКА ШКОЛА-ЛІЦЕЙ З ПВФП.

 1.6. Школа-ліцей у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про військовий обов'язок і військову службу», Конвенцією ООН «Про права дитини», Указом Президента України від 25 жовтня 2007 року № 1020 «Про Перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, «Положенням про ліцей з посиленою військово- фізичною підготовкою», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. № 717, «Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846, іншими нормативно- правовими актами України, рішеннями Органу управління майном та власним Статутом. 

1.7. Взаємовідносини школи-ліцею з підприємствами, організаціями, органами місцевого самоврядування, органами державного управління і громадянами регламентується чинним законодавством України.

 1.8. Головними завданнями школи-ліцею є: - виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу самовідданого служіння Україні, готовності до захисту її незалежності і територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; - надання базової та повної загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти; - забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної підготовки; підготовка фізично здорових, високоморальних, вольових, дисциплінованих особистостей, здатних до свідомого вибору відповідної професії, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України; - підготовка ліцеїстів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. 

1.9. Навчально-виховний процес здійснюється державною мовою. 

1.10. Вступникам, зарахованим до школи-ліцею, наказом директора школи- ліцею присвоюється звання „ліцеїст" і видається посвідчення встановленого зразка.  

 1.11. Школа-ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.12. Цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність)школи- ліцею виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його ліквідацію.

 1.13. Школа-ліцей має право: - визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу; - визначати варіативну складову робочого навчального плану; - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани; - самостійно та спільно з вищими навчальними закладами, науково- дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, яка не суперечить законодавству України; - застосовувати до учасників навчально-виховного процесу різноманітні форми морального і матеріального заохочення; - отримувати кошти і матеріальні цінності у порядку, встановленому чинним законодавством; - використовувати житлові приміщення, гуртожитки для тимчасового службового житла працівникам школи-ліцею; - користуватися пільгами, що передбачені для закладів державної системи освіти; - запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах; - проходити в установленому порядку атестацію; - організовувати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, у тому числі на базі вітчизняних та зарубіжних науково- методичних центрів; - проводити конкурсний відбір юнаків для навчання в ліцеї відповідно до правил прийому до школи-ліцею; - встановлювати форму одягу для ліцеїстів, знаки розрізнення та відзнаки за погодженням з Міністерством оборони України та Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації; - проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; - самостійно проводити І етапи та брати участь у III - IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, брати участь у Всеукраїнському Конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України та інших конкурсах і змаганнях; - вносити пропозиції щодо змін до штатного розпису ліцею; - використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок, фізичних осіб тощо для покращення освітньої та виховної діяльності ліцею; - здійснювати самостійну видавничу діяльність (випуск власної газети, навчальної та науково-методичної літератури, експрес-інформації тощо); - брати участь у спільних проектах та діяльності на підставі спеціальних угод з іншими підприємствами, установами і організаціями як в Україні, так і за її межами; 4 - брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів, діяльність яких не суперечить міжнародній політиці держави.

 1.14. Школа-ліцей зобов'язана: удосконалювати систему навчально-виховного процесу через впровадження інновацій в освіті; - організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів; - розвивати соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів; - здійснювати реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів згідно з чинним законодавством - здійснювати діяльність щодо навчально-матеріального забезпечення навчально-виховного процесу; - створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних та інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування працівників; - забезпечувати економне та раціональне використання коштів, своєчасні розрахунки з працівниками; - забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових відрахувань, згідно з чинним законодавством; - здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність, згідно з чинним законодавством; - забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних та екологічних норм, відповідно до чинного законодавства.

 II. Структура школи-ліцею 

2.1. Структура школи-ліцею затверджується в порядку, встановленому законодавством. Структурні підрозділи школи-ліцею здійснюють діяльність на підставі Положень, затверджених директором школи-ліцею. Школа-ліцей здійснює діяльність у складі 8-11 класів. У школі-ліцеї І курс відповідає 8 класу; II курс - 9 класу; III курс - 10 класу; IV курс - 11 класу.

 2.2. Поділ учнівського колективу здійснюється відповідно до Законів України „Про загальну середню освіту " та „Про військовий обов'язок і військову службу ". Класи називаються взводами (далі — взводи). Взводи у школі-ліцеї формуються згідно з нормативами наповнюваності класів, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально- виховного процесу. Взводи поділяються на відділення. Взводи одного року набору становлять роту. 

2.3. Наказом директора школи-ліцею на посади старших груп - командирів відділень (далі - командири відділень) і старост класів - заступників командирів взводів (далі - заступники командирів взводів) призначаються кращі за організаторськими здібностями, поведінкою та навчанням ліцеїсти, 5 яким присвоюються спеціальні звання: командиру відділення - «молодший віце-сержант», «віце-сержант», заступнику командира взводу - «молодший віце-сержант», «віце-сержант», «старший віце-сержант», старшині роти - «молодший віце-сержант», «віце-сержант», «старший віце-сержант», «віце- старшина». 

2.4. Поділ взводів на групи для вивчення окремих предметів у школі-ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

2.5. Структура школи-ліцею визначається штатним розписом, який затверджується органом управління освітою облдержадміністрації, з урахуванням положень Указу Президента України від 25 жовтня 2007 року № 1020 «Про перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях та граничних військових звань за цими посадами», і складається з: - командування, до складу якого входять: директор школи-ліцею та його заступники; - управління, до складу якого входять: навчальна частина, відділення з виховної роботи, фінансово-економічне відділення, медична частина; - основних підрозділів, до складу яких входять роти; предметно-методичних об'єднань педагогічних працівників (природничих, суспільно-гуманітарних, фізико-математичних, філологічних, іноземних мов, профільних дисциплін); - підрозділів забезпечення, до складу яких входять відділення матеріально- технічного забезпечення, оркестр, клуб, музей. У школі-ліцеї працюють практичний психолог та соціальний педагог.

 2.6. Відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, ліцеїстів під час перебування їх у школі-ліцеї покладається на директора закладу. Медичне обслуговування ліцеїстів та відповідні умови для його надання організовуються закладом та здійснюється органом охорони здоров'я. Надання невідкладної медичної допомоги, організація диспансерного нагляду та проведення необхідних лікувально-профілактичних заходів здійснюється медичними працівниками закладу, які входять до штатного розпису закладу та відповідних закладів охорони здоров'я за місцем розташування навчального закладу, відповідно до законодавства. Падання спеціалізованої амбулаторної і стаціонарної допомоги ліцеїстам здійснюється в лікувально-профілактичних закладах за місцем розташування школи-ліцею. Школа-ліцей забезпечує перевезення ліцеїстів за висновком медичних працівників на консультацію, госпіталізацію та повернення їх до школи-ліцею. За бажанням батьків (осіб, які їх замінюють), медична допомога та лікування ліцеїстів можуть здійснюватись у визначених ними закладах охорони здоров'я. 

2.7. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

 III. Організація навчально-виховного процесу

 3.1. Школа-ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання організації діяльності навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою школи-ліцею та погоджується керівником органу управління освітою облдержадміністрації. 

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, затверджених профільним Міністерством України. У робочому навчальному плані з урахуванням типу закладу та профілю навчання, специфічних завдань, поставлених перед ним, конкретизується варіативна складова державних стандартів освіти. Спецкурси плануються за загальнодержавними та авторськими програмами, що мають відповідний гриф профільного Міністерства України. Робочий навчальний план школи-ліцею погоджується педагогічною радою навчального закладу, затверджується керівником органу управління освіти облдержадміністрації.

 3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники добирають програми, підручники, навчальні посібники, які мають відповідний гриф профільного Міністерства України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечити отримання освіти на рівні державних стандартів. Школа-ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. 

3.4. У школі-ліцеї встановлюється п'ятиденний робочий тиждень. Розпорядок дня складається з урахуванням цілодобового перебування ліцеїстів у школі-ліцеї, обговорюється на засіданні педагогічної ради і затверджується наказом директора школи-ліцею. 

3.5. Школа-ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання в процесі урочної, позаурочної роботи з ліцеїстами. 

3.6. Термін навчання ліцеїстів у школи-ліцеї становить: 2 роки - для отримання базової загальної середньої освіти та 2 роки - для отримання повної загальної середньої освіти.

 3.7. Зарахування юнаків до школи-ліцею здійснюється незалежно від місця проживання вступників за результатами конкурсного прийому до школи-ліцею, згідно з правилами конкурсного прийому, затвердженими наказом органу управління освітою облдержадміністрації. 

3.8. Зарахування юнаків здійснюється наказом директора школи- ліцею за результатами конкурсних випробувань та на підставі таких документів: - заява батьків (осіб, які їх замінюють); - особиста заява вступника про бажання навчатися в школі-ліцеї; - автобіографія (пишеться власноручно); - характеристика із загальноосвітнього навчального закладу, завірена директором; - копія свідоцтва про народження; 7 - документ про наявний рівень освіти; - копія табеля про успішність, завірена директором школи; - довідка про склад сім'ї та реєстрацію; - довідка з органів Міністерства внутрішніх справ України про відсутність перебування на обліку; - 6 фотокарток 3x4 см (без головного убору); - довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-О ( до неї додається: флюорографія з 14 років ( знімок з описом); загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор Р%Л¥, загальний аналіз сечі); - довідка про щеплення (форма № 063-у двох примірниках); - Ф 086-1/0 ) про результати обов'якового медичного профогляду; - Ф 112/0 ( історія розвитку дитини); - Ф 025-1/0 ( амбулаторна картка з перевідним епікризом, аналізами, характеристикою, етапним епікризом листом вивчення) - для дітей 1998-1999 р.н. - Ф 026/0( індивідуальна картка дитини зі школи) - ЕКГ з розшифровкою, УЗД серця 

3.9. З числа осіб, які не зараховані до школи-ліцею за результатами конкурсних випробувань, формується відповідно до їх рейтингу резерв вступників до школи-ліцею у кількості 10 відсотків від загальної кількості набору. Зазначені особи мають право на зарахування до школи-ліцею протягом першого семестру навчання за наявності вільних для навчання місць. Зарахування учнів загальноосвітніх навчальних закладів до випускного курсу не дозволяється.

3.10. Навчально-виховний процес у школі- ліцеї організовується у формі уроків. Школа-ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу, поєднувати з науково-методичною, науково- дослідною та експериментальною роботою закладу та педагогічних працівників. 

3.11. Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складових змісту державних стандартів загальної середньої освіти. 

3.12. Ураховуючи специфіку навчального закладу, при проведенні занять з української мови, іноземних мов, інформатики та фізичної культури взводи поділяються на групи.

 3.13. У школі-ліцеї проводяться факультативні, гурткові, індивідуальні заняття загальноосвітнього й військово-прикладного характеру, спортивні змагання, екскурсії до військових частин, військових навчальних закладів, музеїв, на підприємства тощо. Час проведення факультативних, гурткових та індивідуальних занять визначається розпорядком дня ліцею.

 3.14.Школа-ліцей може надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 3.15. Виховання в школі-ліцеї здійснюється під час уроків та позаурочної роботи, в процесі ознайомлення ліцеїстів з бойовими традиціями українського народу, Статутами Збройних Сил України, життям та бойовим навчанням Збройних Сил України, а також під час набуття ліцеїстами теоретичних знань та практичних навичок з курсу предмету «Захист Вітчизни». 8 

3.16. У школі-ліцеї запроваджуються військові ритуали: участь у парадах військ, військово-патріотичних заходах згідно з наказами (розпорядженнями, директивами) Президента України-Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, урочисті шикування (мітинги) з нагоди прийняття клятви ліцеїста; підняття Державного Прапору України, початку та закінчення навчального року; випуску ліцеїстів. 

3.17. У школі-ліцеї урочисто відзначаються державні свята. 

3.18. Цілі виховного процесу в школі-ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно- правових актах. 3.19. У школі-ліцеї забороняється утворення та діяльність політичних партій, релігійних організацій і воєнізованих формувань. 

3.20. Примусове залучення ліцеїстів до вступу в будь які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, воєнізовані формування, до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 


3.21. Дисципліна в школі-ліцеї ґрунтується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотриманні правил внутрішнього розпорядку, Статуту школи-ліцею та Кодексу честі ліцеїста. Застосування методів фізичного та психічного тиску до ліцеїстів забороняється. 

3.22. Розпорядок дня та правила внутрішнього розпорядку школи-ліцею затверджуються директором школи-ліцею відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням вікових особливостей ліцеїстів. У кожній роті організовується цілодобовий контроль за виконанням розпорядку дня. До контролю залучаються офіцери та вихователі. На початку нового навчального року всі учасники навчально-виховного процесу ознайомлюються з Правилами внутрішнього розпорядку школи-ліцею під підпис. 

3.23. Ліцеїсти відповідно до Правил внутрішнього розпорядку та розпорядку дня залучаються до робіт із самообслуговування, різних видів іншої суспільно корисної праці з урахуванням віку і фізичних можливостей за умови дотримання Державних санітарних правил та норм. Для здійснення безпечного проживання та навчання ліцеїстів, контролю за виконанням розпорядку дня школи-ліцею, забезпечення перепускного режиму з метою запобігання проникнення на територію закладу сторонніх осіб, підтримання внутрішнього порядку, охорони приміщень і майна, для своєчасного вживання заходів щодо запобігання правопорушень, а також для виконання інших обов'язків організації повсякденного життя й діяльності закладу призначається добовий наряд, очолюваний черговим школи-ліцею. Склад добового наряду визначається наказом директора школи-ліцею «Про організацію службової та повсякденної життєдіяльності у Комунальному закладі «Тульчинська загальноосвітня школа II-III ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради»» на навчальний рік. Особи добового наряду виконують свої обов'язки згідно з Правилами внутрішнього розпорядку та відповідними інструкціями. 9 Відволікання ліцеїстів під час занять для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання та виховання, забороняється. 

3.24. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. 

3.25. Навчальний рік починається 1 вересня й закінчується не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням перебування ліцеїстів у літньому польовому навчальному таборі на військово-польовому зборі. 

3.26. Загальна тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше ЗО календарних днів. 

3.27. Тривалість уроку в школі-ліцеї становить 45 хвилин. Допускається організація навчального процесу шляхом проведення підряд двох уроків з одного предмету інваріантної та варіативної складової.

 3.28. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку й харчування ліцеїстів. 

3.29. Школа-ліцей може обирати різні види уроків, форми організації навчально-виховного процесу. 

3.30. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується начальником ліцею.

 3.31. Зміст, обсяг і характер завдань для самостійної підготовки визначаються вчителем та вихователем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, індивідуальних особливостей ліцеїстів з урахуванням вимог навчальних програм. Самостійна підготовка проводиться під керівництвом вихователя або командира взводу - офіцера-вихователя та складає не менше 2 годин. 

3.32. Оцінювання навчальних досягнень ліцеїстів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених профільним Міністерством України. 

3.33. Облік навчальних досягнень учнів,ліцеїстів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів,ліцеїстів.

 3.34. Результати оцінювання рівня навчальних досягнень доводяться до ліцеїстів вчителем. Школа-ліцей забезпечує повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про результати оцінювання рівня навчальних досягнень ліцеїстів. У разі незгоди ліцеїста, його батьків (осіб, які їх замінюють) з семестровою оцінкою рівня навчальних досягнень, ліцеїсту надається право коригування її, і складання контрольної роботи з відповідного предмету. Для цього за дозволом педагогічної ради та наказом директора школи-ліцею створюється комісія. Висновки цієї комісії є остаточними.

 3.35. Ліцеїсти, які закінчили навчальний рік, наказом директора школи- ліцею переводяться до наступного курсу. 

3.36. Ліцеїсти, які за підсумками семестрового або річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмету, за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом директора школи-ліцею відраховуються з школи-ліцею і направляються на навчання до 10 загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання батьків або осіб, які їх замінюють, з повідомленням про це відповідного органу управління освітою відповідно до законодавства, незалежно від того, на якому курсі вони навчалися. 

3.37. Поведінка ліцеїста оцінюється як «зразкова», «задовільна», «незадовільна»: «зразкова» - ліцеїстам, які старанно навчаються й беруть активну участь у житті ліцею, виконують вимоги Правил внутрішнього розпорядку та обов'язки ліцеїста; «задовільно» - ліцеїстам, які виконують вимоги Правил внутрішнього розпорядку та обов'язки ліцеїста, але допускають окремі порушення дисципліни; «незадовільно» - ліцеїстам, які не виконують вимоги Правил внутрішнього розпорядку та обов'язки ліцеїста або допускають грубі порушення дисципліни в школі-ліцеї. В окремих випадках поведінка може оцінюватися «незадовільно» за скоєння ліцеїстами поодиноких антигромадських або аморальних вчинків. 

3.38. Семестрові та річні оцінки поведінки ліцеїстів - «зразкова» та «задовільна» - виставляються після обговорення у взводах і затверджуються командирами рот. 

3.39. Ліцеїсти, які систематично або грубо порушують дисципліну, за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом директора школи-ліцею, відраховуються з школи-ліцею й направляються на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання батьків або осіб, які їх заміняють, з повідомленням про це відповідного органу управління освітою. 

3.40. Питання щодо відрахування ліцеїста за результатами навчання, систематичні або грубі порушення дисципліни розглядається педагогічною радою у присутності хоча б одного з батьків або особи, яка їх замінює. 

3.41.3а відмінні успіхи в навчанні ліцеїсти можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11 класу - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Ліцеїстам, нагородженим Золотою або Срібною медаллю, видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою. За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9 класу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження за відмінні успіхи у навчанні встановлюється профільним Міністерством України. За високі досягнення у навчально-виховному процесі наказом директора школи-ліцею ліцеїстам присвоюється звання «старший ліцеїст». 

3.42. Навчання на випускних курсах (9-х і 11-х класах) закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються профільним Міністерством України. Г /? 

 3.43. За результатами навчання ліцеїстам видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

3.44. Ліцеїстам, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

3.45. Ліцеїстам, які закінчили старшу школу (11-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту та нагрудний знак, зразок якого встановлюється закладом за погодженням з органом управління освітою облдержадміністрації.

 3.46. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Ліцеїсти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном у загальноосвітніх навчальних закладах. 

3.47. Випускники 9-х класів за результатами вступних випробувань зараховуються до ліцею (10 клас) За необхідності проводиться професійно-психологічний відбір та медичний огляд.

 3.48. Випускники школи-ліцею вступають до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, що визначаються Міністерством оборони України та профільним Міністерством України або можуть брати участь у конкурсі на загальних підставах. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку. Випускники школи-ліцею можуть прибувати до зазначених навчальних закладів у формі одягу школи-ліцею.
 IV. Учасники навчально-виховного процесу
 4.1 .Учасниками навчально-виховного процесу в школі-ліцеї є: учні, ліцеїсти, керівники, педагогічні працівники, медичні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, юрист, бібліотекарі, інші спеціалісти школи-ліцею та батьки або особи, які їх замінюють

 4.2. Безпосереднім організатором навчально-виховного процесу в ліцеї є директор школи-ліцею.

 4.3. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про військовий обов'язок та військову службу», іншими актами законодавства, Положенням про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку ліцею. 

4.4. Ліцеїсти під час навчання в ліцеї не перебувають на повному державному забезпеченні. Ліцеїсти під час навчання цілодобово проживають у спеціально обладнаних приміщеннях ліцею та забезпечуються речовим майном у порядку та за нормами, встановленими законодавством. Форма одягу ліцеїстів, знаки 12 розрізнення та відзнаки встановлюються школою-лщеєм за погодженням з органом управління освітою облдержадміністрації. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, користуються правами, визначеними чинним законодавством. Зарахування дітей даних категорій до ліцею може здійснюватися на повне, неповне державне забезпечення відповідно до поданих заяв. Функції опікуна та піклувальника щодо дітей, зарахованих на повне державне забезпечення, покладаються на адміністрацію навчального закладу. 

4.5. Харчування ліцеїстів здійснюється за рахунок державних коштів за нормами, встановленими Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації». Ліцеїсти на час канікул, передбачених робочим навчальним планом, знімаються з забезпечення і виїжджають до своїх батьків або осіб, які їх замінюють. Орган управління освітою облдержадміністрації під час канікул може організовувати відпочинок для ліцеїстів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відмінників навчання в дитячих санаторіях, спортивних таборах, таборах відпочинку тощо. 

4.6. Ліцеїст має право на: - доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти; - вибір профілю, предметів варіативної частини навчального плану, спеціальних курсів, факультативів, позакласних занять; - коригування семестрового балу та оцінки за державну підсумкову атестацію; користування навчальною, матеріально-технічною, культурно- спортивною, лікувально-оздоровчою базою ліцею; - безпечні й нешкідливі умови навчання, самообслуговування та суспільно корисну працю, до якої вони залучаються; - вільне висловлювання поглядів, переконань; - участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, які проводяться як у ліцеї, так і за її межами; - участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; - участь в органах громадського самоврядування; - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, від дій офіцерів, вихователів, педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь, гідність. Інші права визначені правилами внутрішнього розпорядку закладу. 

4.7. Ліцеїст зобов'язаний: - твердо знати, сумлінно виконувати вимоги Статуту, Кодексу честі ліцеїста та Клятви ліцеїста; - оволодівати знаннями в обсязі не меншому, ніж це визначено Державними стандартами; - вивчати військову справу і готувати себе до військової служби; - активно працювати на заняттях, самостійно виконувати навчальні завдання; - бути дисциплінованими, не допускати негідних вчинків самому та утримувати від них товаришів; - брати активну участь у різних видах суспільно корисної праці; - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; - дотримуватися правових та моральних норм; - дотримуватися розпорядку дня; - бути завжди охайно одягнутим, підтягнутим, утримувати в чистоті одяг та взуття; - завжди вести себе з гідністю, скромно, благородно, з повагою ставитись до оточуючих людей; - дотримуватися правил особистої гігієни. Інші обов'язки встановлюються правилами внутрішнього розпорядку ліцею. 

4.8. Ліцеїсту забороняється вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити, грати в азартні ігри, вживати брутальні вирази, принижувати гідність товаришів. Такі дисциплінарні порушення вважаються грубими. Правила поведінки визначені правилами внутрішнього розпорядку школи- ліцею. 

4.9. Педагогічним працівником школи-ліцею може бути особа з високим моральними якостями, яка має відповідну освіту. Педагогічний працівник зобов'язаний: - виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту); - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державних стандартів загальної середньої освіти; - надавати учням, ліцеїстам глибокі знання та прищеплювати практичні навички, всіляко розвивати самостійність та ініціативу; - пояснювати значення предметів, що вивчаються, виховувати в учнів, ліцеїстів почуття громадянського й військового обов'язку та дисциплінованість; - контролювати рівень навчальних досягнень учнів, ліцеїстів; - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим профільним Міністерством України, доводити результати навчальних досягнень учнів, ліцеїстів до їх відома, до батьків або осіб, що їх замінюють, до безпосередніх командирів; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, ліцеїстів а також збереженню їх здоров'я; - виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; - брати участь у роботі педагогічної ради; - виховувати в учнів, ліцеїстів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і 14 культурних надбань народу, історичних цінностей України, до державного й соціального устрою, до поглядів, що відмінні від власних, виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища; - готувати учнів, ліцеїстів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; - захищати учнів, ліцеїстів від будь яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам; - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність ліцеїстів та їх батьків; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; - виконувати накази і розпорядження директора школи-ліцею; - вести відповідну документацію; - виконувати вимоги посадової інструкції, яка затверджується директором школи-ліцею, правила внутрішнього розпорядку.

 4.10. Педагогічний працівник має право на: - захист професійної честі, гідності; - участь в обговоренні та вирішенні питань щодо організації навчально- виховного процесу; - проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; - вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; - дострокову атестацію на отримання відповідної категорії й педагогічного звання; - підвищення кваліфікації, вільний вибір змісту програми, форми навчання, організацію та установу, яка здійснює підвищення кваліфікації; Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

 4.11. У школі-ліцеї проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації здійснюється відповідно до нормативних документів. 

4.12.3а успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються форми матеріального та морального заохочення, положення та порядок застосування яких встановлюються правилами внутрішнього розпорядку та затверджується наказом директора школи-ліцею. 

4.13. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або через систематичні порушення Статуту школи- ліцею, правил внутрішнього розпорядку, не виконують посадові обов'язки, умови контракту (договору), звільняються з роботи згідно з законодавством. 

4.14. Призначення та звільнення з посад педагогічних працівників, у тому числі відряджених військовослужбовців здійснюється наказом Органу управління освітою облдержадміністрації. Призначення на посаду педагогічних працівників може здійснюватися на конкурсній основі. 15 

4.15. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається наказом директора школи-ліцею. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

4.16. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. 

4.17. Права, обов'язки працівників школи-ліцею регулюються трудовим законодавством, функціональними обов'язками, Статутом ліцею та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 4.18. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально- виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до школи-ліцею. 

4.19. Батьки (особи, які їх заміняють) мають право: - звертатися до керівництва школи-ліцею з питань навчання та виховання дітей; - брати участь у заходах, спрямованих на покращення навчально-виховного процесу та удосконалення матеріально-технічної бази школи-ліцею; - створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу; на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

4.20. Батьки та особи, які їх замінюють зобов'язані: - дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, встановлених у школі- ліцеї; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, повагу до національних, історичних цінностей, традицій Збройних Сил України, готовність до виконання завдань, пов'язаних із захистом народу України; - сприяти офіцерському та педагогічному складу школи-ліцею у вихованні та навчанні дітей. Батьки (особи, які їх замінюють), несуть відповідальність за поведінку та здоров'я дітей під час звільнення та канікулярної відпустки. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей відповідно до законодавства та даного Статуту.

 4.21. З метою захисту законних інтересів дітей, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти та виховання в школі-ліцею створюється батьківський комітет, який діє на підставі Положення про батьківський комітет. 

4.22. За умов невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення. 16 

4.23. Права й обов'язки інших працівників школи-ліцею регулюються трудовим законодавством, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу та посадовою інструкцією, затвердженою директором школи-ліцею. 

V. Управління школою-ліцеєм

 5.1. Управління школою-ліцеєм здійснюється відповідно до Статуту Органом управління майном. Орган управління майном: - призначає і звільняє директора школи-ліцею; - затверджує Статут школи-ліцею та зміни до нього; - здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у зв'язку з його порушенням; - здійснює контроль за ефективністю використання майна; - здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством

 5.2. Безпосереднє керівництво діяльністю школи-ліцею здійснює директор, який призначається і звільняється з посади Органом управління майном. 

5.3. Вимоги до кандидатів на посаду директора школи-ліцею встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.

 5.4. Директор школи-ліцею є прямим керівником усього особового складу школи-ліцею. Він безпосередньо керує усією діяльністю закладу та відповідає за: - реалізацію державної освітньої політики; - організацію, зміст і результати навчально-виховного процесу в школі- ліцеї; - виконання Закону України «Про державну таємницю»; - морально-психологічний стан, виховання, дисципліну особового складу; - за правильний підбір і розстановку офіцерів, педагогічних працівників та інших працівників школи-ліцею, їх професійну підготовку; - якість підготовки учнів - випускників; - стан та удосконалення навчальної та матеріально-технічної бази; - господарську діяльність школи-ліцею та дотримання штатно-фінансової дисципліни; - всебічне забезпечення школи-ліцею; - стан пожежної та екологічної безпеки. 

5.5. Директор школи-ліцею зобов'язаний: - здійснювати загальне керівництво всіма напрямками діяльності закладу відповідно до Статуту й законодавства України; - спільно з радою школи-ліцею визначати мету, завдання та стратегію розвитку; - організовувати навчально-виховний процес і керувати ним; - постійно стежити за станом навчання, виховання та дисципліни учнів та своєчасно вживати заходи щодо їх покращення; - керувати педагогічною радою школи-ліцею; - керувати професійною, педагогічною та методичною підготовкою педагогічних працівників; •/ ^ - перевіряти стан навчально-виховної роботи в класах, якість та результати навчальної та методичної роботи; - спрямовувати діяльність учнів на досягнення глибоких і міцних знань та навичок, високої дисципліни, активну участь у суспільно - корисній праці, брати участь у розвитку їх самостійності та ініціативи; - всебічно вивчати особовий склад школи-ліцею, знати морально-ділові якості педагогічних та інших працівників і використовувати їх для покращення навчання та виховання учнів; - знати потреби підлеглих, турбуватися про всебічне забезпечення та збереження здоров'я усього особового складу школи-ліцею; заслуховувати лікаря школи-ліцею про стан здоров'я й результати поглиблених медичних обстежень учнів та вживати заходи щодо покращення здоров'я особового складу; - проводити заняття з педагогічними працівниками з питань теорії та практики навчально-виховної роботи з учнями, надавати їм конкретну допомогу в організації навчання учнів, в проведенні з ними індивідуальної виховної роботи, в військово-професійному спрямуванні навчання й виховання учнів для подальшого навчання у військово-навчальних закладах; організовувати узагальнення і впровадження позитивного досвіду навчально- виховної роботи; - заохочувати й стимулювати творчу ініціативу педагогічних та інших працівників школи-ліцею, створювати сприятливий морально - психологічний клімат в колективі; - встановлювати та підтримувати твердий статутний порядок у школі-ліцеї та єдність вимог до кожного учня; - проводити конкурсний відбір юнаків для навчання в ліцеї, особисто керувати роботою приймальної комісії; - проводити роботу щодо заміщення вакантних посад ; - проводити відбір на вакантні посади педагогічних працівників; - затверджувати правила внутрішнього та трудового розпорядку, посадові обов'язки; - координувати діяльність громадських організацій школи-ліцею; - забезпечувати виконання колективного договору, створювати необхідні умови для роботи профспілкової організації; - забезпечувати ефективну взаємодію й співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами й організаціями, громадськістю, батьками учнів; - представляти школу-ліцей в державних, міських, громадських, інших органах, організаціях, закладах; - забезпечувати постійне інформування учнів-випусників про суспільно- політичну обстановку в Україні, зовнішню та внутрішню політику держави та завдання Збройних Сил України; - підтримувати зв'язок із вищими навчальними закладами, де навчаються випускники школи-ліцею, вивчати стан їх успішності та дисципліни, аналізувати та використовувати отримані дані у навчально-виховній роботі. 

5.6. Заступник директора школи-ліцею з навчально-виховної роботи призначається з числа осіб , які мають вищу педагогічну освіту і стаж 18 педагогічної роботи не менш як 5 років. Він підпорядковується директору школи-ліцею і є прямим начальником для всього особового складу. 

5.7. Заступник директора школи-ліцею з навчально-виховної роботи відповідає за: - планування, зміст та якість навчально-виховної роботи в ліцеї; - організацію викладання навчальних предметів; - організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - організацію своєчасного забезпечення підручниками, навчальним та лабораторним обладнанням, економне використання коштів на навчальні заходи. 

5.8. Заступник директора школи-ліцею з навчально-виховної роботи зобов'язаний: - забезпечувати виконання рішень директора школи-ліцею з питань навчально-виховної роботи; - координувати навчальну та виховну роботу; - проводити заняття з педагогіки, методики навчання та виховання учнів з педагогічними працівниками; - контролювати проведення навчальних занять та перевіряти знання, навички, уміння учнів з предметів навчання; - перевіряти зміст та якість проведення заходів виховної роботи в учнів; - приділяти постійну увагу військово-професійному спрямуванню навчання й виховання учнів, ліцеїстів з урахуванням їх психологічних та вікових особливостей; - вивчати, узагальнювати та поширювати позитивний досвід з навчальної та виховної роботи педагогів; - брати участь у розробці річного плану школи-ліцею; - організовувати облік підручників, навчального та лабораторного обладнання, що надійшли до школи-ліцею, контролювати їх наявність та зберігання; - удосконалювати навчальну матеріально-технічну базу; - спільно із заступником директора школи-ліцею з виховної роботи вивчати відгуки вищих навчальних закладів про випускників школи-ліцею і розробляти пропозиції щодо подальшого покращення навчально-виховної роботи в школі- ліцеї. 

5.9. Заступник директора школи-ліцею з виховної роботи призначається з числа осіб які мають вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років. 

5.10. Заступник директора школи-ліцею з виховної роботи підпорядковується директору школи- ліцею та є прямим начальником усього особового складу школи-ліцею та відповідає за: - планування, організацію та зміст виховної роботи в закладі; - морально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу; - профілактичну роботу щодо запобігання правопорушенням серед учнів; організацію позакласних заходів, дозвілля учнів, художньої самодіяльності. 

5.11. Заступник директора школи-ліцею з виховної роботи зобов'язаний: 19 - забезпечувати виконання рішень директора школи-ліцею з питань виховної роботи; - організовувати й керувати роботою з виховання громадянина України, майбутнього захисника Вітчизни; - брати участь у розробці річного плану школи-ліцею; - розробляти план виховної роботи та організувати його виконання; - планувати і проводити роботу, спрямовану на виховання в учнів, ліцеїстів відданості українському народові, формування в учнів, ліцеїстів високих морально-психологічних якостей, готовності до свідомого виконання Конституції України і законів України, Кодексу честі ліцеїста, Клятви ліцеїста, правил внутрішнього розпорядку та наказів командирів (начальників); - організовувати виховну роботу, спрямовану на якісне виконання завдань навчально-виховного процесу; - брати участь у доборі кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів; - планувати, організовувати й контролювати проведення у підрозділах заходів морально-психологічного супроводу повсякденної діяльності особового складу; - знати ділові якості та морально-психологічний стан вихователів, офіцерів школи-ліцею, особисто навчати їх практиці виховної роботи з особовим складом, надавати необхідну методичну допомогу; - знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для вирішення скарг і задоволення заяв, піклуватися про здоров'я, харчування, поліпшення матеріально-побутового становища особового складу; - забезпечувати проведення заходів щодо зміцнення дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед особового складу, згуртування колективу; - піклуватися про духовний і культурний розвиток учнів, ліцеїстів розробляти плани проведення урочистих заходів, вихідних та святкових днів, разом з командирами підрозділів організовувати і проводити культурно- виховну роботу, дозвілля особового складу; - постійно підтримувати зв'язки з органами місцевого самоврядування, брати участь у військово-патріотичному вихованні молоді; - вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів виховання та інформаційної роботи; - аналізувати облік дисциплінарних порушень, вчинених особовим складом; - контролювати проведення соціологічного та соціально-психологічного аналізу причин порушень дисципліни; - доповідати директору школи-ліцею про стан дисципліни та морально- психологічний стан особового складу; - здійснювати роботу з батьківськими комітетом школи-ліцею. 

5.12. Заступник директора школи-ліцею з матеріально-технічного забезпечення призначається з числа цивільних осіб, які мають вищу освіту та досвід господарської роботи. 

5.13. Заступник директора школи-ліцею з матеріально-технічного забезпечення підпорядковується директору школи-ліцею і відповідає за: 20 - організацію забезпечення особового складу всіма видами забезпечення; правильне використання, збереження, протипожежний захист, експлуатацію, облік та ремонт приміщень та іншого житлового фонду; - дисципліну, моральний та психологічний стан особового складу підлеглих йому підрозділів; - організацію та належне функціонування їдальні; - підтримання належного внутрішнього порядку в школі-ліцеї та на закріпленій території за закладом. 

5.14. Заступник директора школи-ліцею з матеріально-технічного забезпечення зобов'язаний: - забезпечувати виконання рішень директора школи-ліцею з питань адміністративно-господарської роботи; - брати участь у розробці річного плану закладу; - керувати діяльністю підпорядкованих підрозділів; - здійснювати контроль за своєчасним та якісним постачанням до школи- ліцею усіх видів матеріально-технічного забезпечення; - створювати належні матеріально-побутові умови для особового складу школи-ліцею; - організовувати своєчасне забезпечення підрозділів ліцею матеріальними засобами; - знати ділові, морально-ділові якості безпосередньо підпорядкованих йому працівників; - перевіряти не менше як двічі на рік наявність і стан матеріальних засобів на складах і в підрозділах з оформленням актів перевірки, організовувати щорічне проведення інвентаризації всього майна й техніки; - планувати роботу транспорту згідно із заявками підрозділів, здійснювати контроль за правильністю та ефективністю його використання; - керувати роботами з устаткування та вдосконалення навчально- матеріальної бази, підпорядкованих складів та їх обладнання технічними засобами охорони; - здійснювати контроль за якістю й правильністю застосування, ощадливого витрачання пального й мастильних матеріалів, спеціальних рідин і за виконанням вимог безпеки під час їх використання; - організовувати правильну експлуатацію інвентарю і меблів, своєчасний ремонт та протипожежний захист будівель, ремонт водопровідно- каналізаційних мереж і споруд, своєчасну підготовку їх до зими, утримання в належному стані території закладу; - перевіряти організацію й стан пожежної безпеки в підрозділах школи- ліцею, надавати допомогу керівникам підрозділів в організації й проведенні занять з пожежної безпеки; - організовувати та контролювати підтримання належного внутрішнього порядку в школі-ліцеї, проведення господарських днів; - розробляти заходи з економії енергоресурсів, організовувати їх проведення; - розробляти та перевіряти виконання заходів з охорони навколишнього середовища; 21 в - організовувати та проводити заходи щодо підготовки приміщень школи- ріцею до початку навчального року та осінньо-зимового періоду експлуатації; І - розробляти та здійснювати заходи з дотримання правил безпеки під час виконання робіт і експлуатації техніки; І - організовувати й контролювати ведення обліку матеріальних цінностей. І 

5.15. Юрист, призначаються з числа осіб, які мають вищу юридичну •освіту, досвід роботи не менш як 4 роки. І 

5.16. Юрист безпосередньо підпорядковується директору школи-ліцею і рідповідає за: І - забезпечення комплексного вирішення завдань якісного формування та •ефективного використання працівниками школи-ліцею; І - здійснення індивідуального підходу до працівників школи-ліцею, вивчення їх особисто-ділових якостей; І

 5.17. Юрист зобов'язаний: І - забезпечувати реалізацію наказів директора школи-ліцею, що стосуються особового складу школи-ліцею; > - розробляти пропозиції щодо постійного вдосконалення структури школи- ліцею; - роз'яснювати діюче законодавство; - суворо дотримуватись принципу підбору й розстановки кадрів за їх морально-діловими якостями; - враховувати результати атестаційної комісії педагогічних працівників; - систематично аналізувати чисельний і якісний склад особового складу закладу; - забезпечувати дотримання законності в роботі; - своєчасно розглядати листи, скарги, заяви, приймати відвідувачів; - здійснювати контроль за виконанням графіка відпусток; - контролювати та надавати пропозиції директору школи-ліцею щодо заміщення вакантних посад. 

5.18. Посадові обов'язки заступників директора школи-ліцею з виховної роботи та матеріально-технічного забезпечення визначаються та і затверджуються директором школи-ліцею.

 5.19. Посадові обов'язки працівників школи-ліцею визначаються безпосередніми керівниками структурних підрозділів та затверджуються директором школи-ліцею. 

5.20. Колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада школи- ліцею. 

5.21. До складу педагогічної ради школи-ліцею входять: директор школи- ліцею, його заступники, педагогічні працівники закладу, юрист, лікар Головою педагогічної ради ліцею є директор школи-ліцею. Педагогічна рада школи-ліцею скликається її головою або членами ради, якщо за це висловилося не менше третини її складу. Засідання педагогічної ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення приймаються більшістю голосів, оформлюються протоколами й набувають чинності після затвердження їх головою педагогічної ради. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою, ніж чотири рази на рік. Педагогічна рада школи-ліцею розглядає питання: - стан навчально-виховної роботи, трудової дисципліни працівників та дисципліни учнів, ліцеїстів й заходи щодо покращення навчання та виховання учнів, ліцеїстів; - удосконалення й методичне забезпечення навчально-виховного процесу; - планування та режиму роботи школи-ліцею; - переведення ліцеїстів на наступні курси та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні; - розвиток та вдосконалення навчально-матеріальної бази школи- ліцею; - впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду; - відрахування з школи-ліцею. Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб школи-ліцею. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд всі питання, які стосуються навчально-виховного процесу.

 5.22. До складу предметно-методичних об'єднань входять учителі, які викладають один і той же або спорідненні предмети. Засідання предметно-методичних об'єднань проводяться в разі необхідності, але не менше чотирьох разів на рік. Завданнями предметно-методичних об'єднань є: - питання вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду навчально-виховної роботи й підвищення кваліфікації вчителів; - обговорення стану методичної роботи, обговорення відкритих уроків та взаємного відвідування уроків і питань удосконалення методів викладання; - розгляд і впровадження в навчальний процес чинних програм та підручників; - обговорення результатів перевірки рівня навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, ліцеїстів з предмету та визначення шляхів усунення недоліків; - організація підготовки та проведення предметних тижнів та олімпіад; - обговорення методичних розробок учителів; удосконалення навчально-матеріальної бази з предмету.

 5.23. Органом громадського самоврядування в школі-ліцеї є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіт директора школи-ліцею, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної й фінансово-господарчої діяльності закладу.

 5.24. У період між загальними зборами діє рада ліцею. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічних працівників, учнів, ліцеїстів, батьків та громадськості. Термін повноважень ради школи-ліцею складає 1 рік. Рада школи-ліцею організовує виконання рішень загальних зборів, надає пропозиції щодо удосконалення системи навчання учнів, ліцеїстів, дослідно- експериментальної роботи вчителів, розвитку матеріально-технічної бази, вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, організовує громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням ліцеїстів.

 5.25. Колективним органом батьківського самоуправління школи-ліцею є батьківський комітет школи-ліцею. План роботи батьківського комітету школи- ліцею розробляється у закладі та затверджується директором школи-ліцею. 

5.26. Органами громадського самоврядування ліцеїстів є Рада ліцеїстів, загальні збори ліцеїстів роти або взводу. 

5.27. Загальні збори ліцеїстів: - висувають своїх представників до Ради ліцеїстів школи-ліцею; - обирають Раду ліцеїстів; - розглядають і обговорюють питання, спрямовані на виховання ліцеїстів у дусі вірності своїй професії - захисника Батьківщини, формування в них високих професійних, ділових і моральних якостей, активності й відповідальності за виконання завдань навчального процесу, службових і громадських обов'язків; - згуртовують колектив ліцеїстів навколо патріотичних ідей, підтримують у ньому товариські відносини; - пропагують військово-історичні традиції народу України, школи-ліцею, забезпечують участь ліцеїстів у військово-патріотичному вихованні учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл, пропаганді серед них професії військового, ратних подвигів народу України, у наданні допомоги молоді в підготовці до вступу до школи-ліцею; - розглядають негативні явища в колективі: конфліктні ситуації між ліцеїстами, випадки образи й негативної поведінки, підрив авторитету й гідності, грубості, порушення дисципліни й етики ліцеїста; - спільно з командуванням організовують дозвілля й культурно-освітні заходи для ліцеїстів, спортивно-масову роботу з ними; - відзначають ліцеїстів, які досягли успіхів у спорті й навчанні; - мобілізують ліцеїсті на зразкове утримання приміщень і території ліцею, виховують у них культуру поведінки, ведуть боротьбу зі шкідливими звичками. Обговорення на загальних зборах ліцеїстів проводиться за умов гласності, вільної дискусії, товариської критики й самокритики. Кожен ліцеїст має право на виступ. Рішення загальних зборів ліцеїстів приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на зборах. Рішення загальних зборів з питань, які належать до компетенції зборів ліцеїстів, є обов'язковими для всіх ліцеїстів . Загальні збори проводяться за необхідністю, але не менше двох разів на семестр. На загальних зборах ліцеїстів вибирається відкритим голосуванням Рада зборів ліцеїстів у кількості, яку визначає рішення загальних зборів. У практичній діяльності Рада зборів ліцеїстів виходить із рішень загальних зборів ліцеїстів, завдань, які стоять перед особовим складом, ініціативних пропозицій ліцеїстів: - готує й розглядає питання, які підлягають обговоренню на загальних зборах ліцеїстів, упроваджує в життя й здійснює контроль за виконанням прийнятих постанов; 24 і - у повсякденному житті проводить індивідуальну роботу з ліцеїстами, ї запрошує їх на засідання ради, вказує їм на недоліки в навчанні, у службі, |- засуджує негативні вчинки; | - розглядає заяви й пропозиції ліцеїстів, готує рішення щодо їх виконання; [ - разом з командуванням вивчає моральну атмосферу в роті, планує й | обговорює заходи, пов'язані з її покращенням; ! - організовує дозвілля, культурно-освітні заходи для ліцеїстів, залучає їх до > художньої самодіяльності, занять у клубах за інтересами. Загальні збори взводів проводяться за необхідності, але не менше 1 разу на І місяць. } Командири підрозділів повинні з повагою ставитися до рішень загальних зборів ліцеїстів і брати активну участь у реалізації прийнятих постанов.

 5.28. Органом самоуправління школи-ліцею є загальні збори трудового і колективу, які: - затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку; - приймають колективний договір; - здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством •• України. Загальні збори трудового колективу є повноважними, якщо на них присутні більше половини працівників школи-ліцею Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів, відкритим або таємним голосуванням.

 5.29. Трудовий колектив школи-ліцею складають усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору і (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з школою-ліцеєм. 5.30. Повноваження трудового колективу школи-ліцею реалізуються ? загальними зборами трудового колективу через його виборні органи.

 5.31. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності школи-ліцею, виробляються і приймаються за участю трудового колективу та уповноважених ним органі відображаються у колективному договорі. } Колективним договором також регулюються питання охорони праці, * виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією школи- ліцею.

 5.32. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном має директор школи-ліцею, а від імені трудового колективу - \ уповноважений ним орган (профспілковий комітет). 

5.33. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, І життя членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором школи- I ліцею. 

5.34. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини школи-ліцею з г трудовим колективом регулюються чинним законодавством України. 

5.35. Організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою діяльністю школи-ліцею здійснює Орган управління освітою обласної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства. 25 

 VI. Майно школи-ліцею 

6.1. Майно школи-ліцею становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі школи-ліцею.

 6.2. Майно школи-ліцею є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області і закріплене за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, школа-ліцей володіє, користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається цим майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів школи-ліцею. 

6.3. Приміщення і споруди школи-ліцею обладнані та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки, санітарних норм, охорони довкілля.

 6.4. Школа-ліцей, відповідно до чинного законодавства, здійснює володіння і користування землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог з їх охорони. Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться у користуванні школи-ліцею: її відчуження, вилучення, відмова від права користування тощо, вирішуються за погодженням з Органом управління майном.

 6.5. Школа-ліцей має право передавати, обмінювати малоцінний інвентар, що знаходиться на її балансі, продавати матеріали, сировину, продукцію навчальних майстерень, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому Органом управління майном

 6.6. Відчуження основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області і закріплені за школою-ліцеєм, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством України. Школа-ліцей має право, з дозволу Органу управління майном, відповідно до чинного законодавства України, передати нерухоме майно в оренду. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується не за призначенням. 

6.7. Збитки, завдані школі-ліцею внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними і державними органами, відшкодовуються школі- ліцею за рішенням суду або господарського суду. 

6.8. Школа-ліцей має необхідну кількість навчальних, житлових, адміністративно-господарських приміщень, споруд та обладнання для організації навчально-виховного процесу згідно з навчальним планом.

 6.9. Школа-ліцей, в обов'язковому порядку, забезпечується автотранспортом для перевезення дітей. 

6.10 Школа-ліцей має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами. 

6.11. Документація школи-ліцею ведеться і зберігається у відповідності до вимог чинного законодавства. Звітність школи-ліцею оформляється відповідно до порядку встановлених державних стандартів України. 

7.Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Фінансово-господарська діяльність школи-ліцею здійснюється на основі її кошторису, згідно чинного законодавства.

 7.2. Джерелами формування кошторису школи-ліцею є: - кошти обласного бюджету; - добровільні грошові внески, матеріальні цінності, що надійшли згідно з чинним законодавством; - кошти, отримані за надання платних послуг; - доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; кредити банків; - кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, отримані відповідно до законодавства; - інші джерела, незаборонені законодавчими актами. 

7.3. Обсяги бюджетного фінансування школи-ліцею не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування. 

7.4. Фінансування школи-ліцею здійснюється у розмірі не нижче нормативів фінансування загальної середньої освіти. 

7.5. Доходи школи-ліцею зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання школи-ліцею використовуються на фінансування тільки видатків цього кошторису. 

7.6. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпустки здійснюється згідно з чинним законодавством та колективним договором.

 7.7. Школа-ліцей самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавство України надало право контролю за відповідними напрямами діяльності школи-ліцею.

 7.8. Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності школи-ліцею.

7.9. Школа-ліцей зобов'язана надати Органу управління майном або уповноваженому органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо своєї діяльності. 

7.10. Школа-ліцей може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 (зі змінами). 2 7  

7.11. Школа-ліцей, за наявності належної матеріально-технічної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати, відповідно до законодавства, прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. 

7.13. Доходи (прибутки) школи-ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 7.14. Ліцею виділяються бюджетні кошти в порядку, встановленому бюджетним законодавством. 

7.15. Школа-ліцей має право фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників навчального закладу. 

VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1. Школа-ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

8.2. Школа-ліцей має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво, встановлювати зв'язки з навчальними закладами усіх рівнів акредитації, науковими, науково-дослідницькими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як в Україні, так і за її межами при сприянні профільного Міністерства України. 

8.3. Участь школи-ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

8.4. Школа-ліцей може мати власний валютний рахунок.

 IX. Контроль за діяльністю школи-ліцею 

9.1. Державний контроль за діяльністю школи-ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти та соціально-правового захисту дітей. 

9.2. Державний контроль здійснюють: профільне Міністерство України, Державна інспекція закладів освіти, Орган управління майном та Орган управління освітою (Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації). 

9.3. Основною, формою контролю за діяльністю школи-ліцею є державна атестація, що проводиться, не рідше, одного разу на десять років у порядку, встановленому профільним Міністерством України. 

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки школи-ліцею з питань, пов'язаних з її фінансово-господарського та навчально-виховною та 28 корекційно-розвитковою роботою. Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану роботи школи-ліцею.

 9.5. Перевірки з питань, непов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Органом управління майном або уповноваженим ним органом відповідно до чинного законодавства. Зміст, форми, періодичність контролю, непов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Органом управління майном.

 X. Порядок реорганізації та ліквідації школи-ліцею 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи-ліцею приймає Орган управління майном. 

10.2. Реорганізація школи-ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Ліквідація та реорганізація школи-ліцею здійснюються згідно з чинним законодавством України. 

10.3. Ліквідація школи-ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники Органу управління майном, галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації та школи-інтернату. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення вимог кредиторами визначає Орган управління майном.

 10.4. Під час ліквідації та реорганізації школи-ліцею працівникам, що вивільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. 

10.5. У випадку реорганізації школи-ліцею його права та обов'язки переходять до правонаступників.

 10.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету. 

10.7. Школа-ліцей вважається реорганізованою чи ліквідованою із моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

XI. Внесення змін до Статуту школи-ліцею 

11.1. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції та затверджуються Органом управління майном відповідно до чинного законодавства.

 11.2. Статут у новій редакції набуває чинності з моменту його реєстрації відповідно до законодавства України. Голова обласної Ради 29 
Comments