Відкриті уроки

Відкритий урок на тему
 "Енергозбереження в житті людини"
 
 Мета:   сприяти формуванню в учнів знань про екологічні проблеми, проблеми               енергозбереження; привернути    увану  до факторів енергетичної                       кризи, сформувати в учнів уявлення про альтернативні джела енергії                 та спроби економії ресурсів;
               продовжити формування інформаційно-комунікативних умінь учнів:                 представляти міні-дослідження, закріпити знання учнів про екологічну               безпеку,  та альтернативні джерела інформації, аналізу та                                 систематизації, висловлювання своїх ідей, захисту своєї позиції,                         формування проблемних запитань;
             продовжити формування світогляду учнів, розвиток мовлення,                        виховувати екологічно спрямоване мислення, дбайливе  ставлення до                  природи та до себе; вміння працювати групами, прагнення до збагачення            знань, уміння захищати свої думки; викликати почуття причетності у              вирішенні екологічних та оздоровчих проблем своєї громади. 

    Тип уроку: захист учніських проектів.


Відкритий урок

Тема: Осип Турянський 

"Поза межами болю"

Відеоурок на тему
 "Голодомор 1932-1933 роки"


   ВІДКРИТИЙ УРОК З ОСНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У 10 КЛАСІ

Тема: Інженерні споруди, що призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.

    Мета:

-         освітня: ознайомити учнів з основними видами захисних споруд,

 з правилами поведінки в сховищах і протирадіаційних укриттях в умовах надзвичайних   ситуацій;

-         розвивальна: розвивати вміння логічно мислити і діяти в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій;

-         виховна: виховувати в учнів культуру безпеки життєдіяльності та почуття необхідності надання допомоги собі і оточуючим людям.

     Ключові компетентності: спілкування державною мовою та  інформаційно-цифровою,         вміння вчитись впродовж життя, екологічна грамотність і здорове життя ,      
      здоров′язбережувальна  компетенція .

З     ЗАВДАННЯ  УРОКУ :

  •  розглянути, що таке захисні споруди та їх призначення ;

  • з’ясувати їх класифікацію та види ;

  •  ознайомитися з особливостями різних;

  •    видів захисних споруд ; 

  •    з’ясувати загальні вимоги до захисних споруд ; 

  •    вивчити порядок заповнення та правила перебування в захисних  спорудах;

  •     навчитись складати пам’ятку:  «Правила поведінки в захисних  спорудах»
    
      Учні мають знати:
   
       - поняття: «Протирадіаційні укриття», «сховища», «щілина відкрита і перекрита»;       
          «захисні
  споруди».
 Учні повинні вміти:
 - знати правила поведінки в сховищах, чітко і вміло діяти в випадку , якщо станеться     
       надзвичайна ситуація і потрібно буде перебувати у захисній споруді.
Учні повинні засвоїти терміни і поняття:
 - укриття найпростішого типу, протирадіаційні укриття, сховища.

         Тип уроку:  комбінований

Обладнання: мультимедійна дошка, ПЕОМ, фільм "Дії населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій", ілюстративний і дидактичний матеріал.


  
  

  

                                                  

                            ВІДКРИТИЙУРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 10 КЛАСІ      /УРОК №54  21.11.18/

Розділ:   Легка   атлетика

Тема уроку:  Подальше вдосконалення техніки виконання вправ загально фізичної підготовки з акцентом на розвиток сили, силової витривалості, витривалості,  спритності, швидкісно-силових якостей та координаційних здібностей.

Завдання:  1. Навчати технічно правильно виконувати рухові дії та вимагати щоб учень міг словесно розповісти як правильно виконувати дану вправу.

                     2. Сприяти розвитку основних рухових якостей та морально-вольових рис характеру.

                     3.  Мотивувати учнів та виховувати інтерес до занять фізичною культурою, почуття необхідності розвивати фізичні якості та вдосконалюватись фізично.  Сприяти осмисленню необхідності набуття вмінь і навичок для подальшого росту рівня фізичної підготовленості. 

Місце проведення:  Спортивний  зал

   
  
 
  
   Урок з біології на тему:
"Тварини червоної книги України"
  Цілі уроку: показати учням необхідність охорони тваринного світу; ознайомити їх з      різними формами охорони тварин.

Обладнання й матеріали: таблиці «Рідкісні тварини, занесені до Червоної книги», карта України, картки «Червона книга України», фотографії та малюнки видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

Базові поняття й терміни уроку: екологічне мислення, раціональне природокористування, Червона книга, природоохоронні території, заповідники, екологічний моніторинг, національні природні парки, заповідно-мисливські господарства, заказники, пам’ятки природи, реакліматизація, зоологічні музеї.


  
ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

           То був  страшний навмисний голод

Тема:  Голодомор  1932-1933рр в Україні як геноцид (мовою документів та  через твір В. Барки «Жовтий князь»)

 

Навчальна мета:

·        Сформувати уявлення про причини геноциду українського народу, штучний голодомор та його наслідки;

·         через  твір українського  письменника-емігранта  В. Барки «Жовтий князь», знайомство з історичними документами, спогадами свідків ознайомити учнів з противоправною політикою радянської держави, політикою геноциду щодо українського селянства;

·         Допомогти учням усвідомити масштаб трагедії народу на прикладі трагедії окремої людини.

Розвиваюча мета:

·        Розвивати навички роботи з історичними першоджерелами, художніми текстами; аналізу та співставлення історичних фактів; аналізу художнього твору;

·        уміння формулювати висновки, виходячи зі змісту; підтверджувати свої думки цитатами із твору; робити власні висновки.

Виховна мета:

·                виховувати у учнів  почуття патріотизму, шанобливе ставлення до невинних жертв голодомору;

·                виробити ставлення до голодомору як злочину проти людяності та людства.

Тип заняття:  інтегроване, з використанням інтерактивних методів, мультимедійного обладнання; заняття проблемного аналізу художнього тексту, роботи з документами.

Вид заняття:  заняття-дослідження

Обладнання:  роман письменника- емігрантіа, В.Барки «Жовтий князь», мультимедійне обладнання, відеоролик «Голод 1932-33 року» , презентація з теми, навчальні картки «Голод: причини та наслідки».

Завдання заняття:

- ознайомившись з матеріалами різних джерел: документами, спогадами очевидців, художніми  творами В.Барки «Жовтий князь», визначати причини, масштаби та наслідки голоду 1932-1933рр.;

- розвивати навички аналізу і порівняння, уміння працювати зі змістом літературних творів та офіційних документів;

- усвідомити масштаби трагедії народу через трагедію окремої людини того часу;

- виробити ставлення до штучного голоду як геноциду українського народу.

Ключові поняття заняття: геноцид, голодомор, хлібозаготівлі, еміграція, мартиролог, роман-хроніка


Розробка відкритого уроку
з інформатики в 10 класі
з теми:
"Робота з інформаційними джерелами.
 Пошук інформації, яка необхідна для виконання проекту"

Мета:

ü навчальна: сформувати алгоритм розширеного пошуку відомостей в Інтернеті; навчити обирати стратегію пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті; здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті;

ü розвивальна: розвивати світоглядні уявлення про роль інформаційних технологій у сучасному світі, логічне мислення, дослідницькі навички, інформаційну культуру учнів;

ü виховна: виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпеченнябраузер, пакет офісних програм.   

учителя інформатики 
Чорнопиского Миколи Васильовича


Розробка відкритого уроку

з англійської мови у 6 класі

з теми:


 «FOODПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ»


Мета : удосконалювати вміння  вимовляти, читати, розуміти та розпізнавати 

            вивчені ЛО з теми « Продукти харчування » під час читання та на слух та     

            вживати її в усних висловлюваннях, ставити запитання загального типу;   

            продовжувати формувати навички розуміння тексту на слух; навички       

            діалогічного мовлення  та читання; розвивати мовну здогадку й мовленнєву

            реакцію  учнів, слухову і зорову пам’ять, увагу і мислення, пізнавальні

            здібності, виховувати   бажання дотримуватись здорового способу життя,

            культуру спілкування; поглибити знання та сприяти зацікавленості у

            розширенні своїх знань у вивченні англійської мови.

Тип уроку:  урок – розвиток навичок аудіювання та говоріння.

Обладнання:  підручник, малюнки із зображенням продуктів харчування, слайдові                                       презентації з теми, відео фільм, відео ролик – пісня, картки.
 учителя англійської мови

Кристофович Тетяни Борисівни


Відкритий урок із зарубіжної літератури у 7 класі.

Тема. Джеймс Олдрідж. Оповідання «Останній дюйм». Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

Мета:  ознайомити учнів із життям і творчістю  англійського письменника Джеймса Олдріджа;  вчити аналізувати художній текст за ключовими епізодами, зупиняючись на деталях; підтверджувати думку прикладами із твору;  вдосконалювати навики текстологічного аналізу твору; розвивати усне зв'язне мовлення учнів;  формувати в учнів вміння переборювати складні ситуації;  навчити проявляти уважність і турботу 
про рідних та близьких людей.
Тип уроку: комбінований з елементами розвитку мовлення.

Методи і прийоми:  бесіда, робота за текстом, робота в парах, робота в групах, гра «Дерево рішень», робота на картках.

Обладнання: портрет Дж. Олдріджа, виставка книг пригодницького жанру англомовних письменників, мультимедійна презентація, підручники, роздатковий матеріал, таблиця «Сітка Елвермана», колаж «Щасливі миті із життя моєї родини», макет дерева до гри «Дерево рішень».