Обговорено та схвалено на засіданні педагогічної ради Тульчинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради протокол № 7

 від 27 лютого 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. начальника  Тульчинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

 Вінницької обласної Ради

__________Людмила ФАДЄЄВА

 

 

ПОРЯДОК

ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ/ЛІЦЕЇСТІВ ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НА 2023 РІК

 

І. Загальні положення

1. Цей порядок розроблений відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення осіб до військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28 липня 2021 року № 220, відповідно до Статуту Комунального закладу «Тульчинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради затвердженого рішенням 8 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 23.12.2022   № 469.

2.  Цей Порядок визначає механізми:

 - зарахування осіб (далі – учні/ліцеїсти) до комунального закладу  «Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької Обласної Ради (далі – ліцей);

 - відрахування учнів/ліцеїстів із ліцею;

 - переведення ліцеїстів.

3.  У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 - вільні місця - місця, на які може бути зараховано учня/ліцеїста у межах спроможності ліцею та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про повну загальну середню освіту";

 - вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття спеціалізованої освіти військово-спортивного спрямування одночасно зі здобуттям базової та/або профільної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі, у формі заліку або тестування на комп'ютері;

 - вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі ліцею;

 - рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання до ліцею, що формується відповідно до цього Порядку та правил прийому до ліцею;

 - спроможність ліцею - максимальна кількість ліцеїстів, яким ліцей у межах навчального року може забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти за денною формою навчання;

 - успішне складання вступних випробувань - складання вступником вступних випробувань із результатами 4 бали та вище з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу) (далі - навчальні предмети), з якого проводяться вступні випробування.

 Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", інших нормативно-правових актах.

 Положення цього Порядку щодо батьків вступника стосуються також інших його законних представників (далі - батьки).

4. Зарахування до ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та психологічного обстеження.

5. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об'єктивності, рівності та неупередженості.

6.  Начальник ліцею зобов'язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.

7. Правила прийому до ліцею, види, форми проведення вступних випробувань, перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться вступні випробування, інформація про проведення оцінювання рівня фізичної підготовленості, порядку подання документів вступниками схвалюються педагогічною радою ліцею і затверджуються начальником ліцею.

 Правила прийому до ліцею та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені на інформаційному стенді ліцею та на його веб-сайті  не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсу.

8. Право на участь у конкурсі для зарахування до 10 класу ліцею мають особи, які у рік вступу здобули базову середню освіту.

Право на участь у конкурсі для зарахування до 8/9 класу ліцею  мають особи, які закінчили у рік вступу 7/8 клас закладу загальної середньої освіти.

9. Право на зарахування поза конкурсом, за умови успішного складання вступних випробувань, мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, діти учасників бойових дій у російсько-українській війні, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі.

10. Право на першочергове зарахування, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:

 - діти військовослужбовців та учасників бойових дій;

 - діти, які виховуються одним із батьків;

 - діти з багатодітних сімей;

 - діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

 - переможці III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 - діти з тимчасово окупованих територій;

- діти, батьки яких проживають у районі проведення бойових дій;

 - діти внутрішньо переміщених осіб із району проведення бойових дій;

 - обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань.

11. Вступники, які мають пільги (переваги) під час вступу до ліцею, повинні подати документи, що підтверджують їхні пільги (переваги).

Вступники можуть також подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують їхні досягнення.

12. Зарахування учнів/ліцеїстів  до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Начальник ліцею не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсу забезпечує оприлюднення на сайті ліцею правил прийому до ліцею.

Зарахування учнів/ліцеїстів до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування учнів/ліцеїстів до ліцею їх розподіл між навчальними взводами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про повну загальну середню освіту".

13. Діти учасників бойових дій, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, мають право на зарахування до ліцею упродовж усього навчального року (за умови проходження ними конкурсу та наявності вільних місць), діти учасників бойових дій у російсько-українській війні, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі.

14. Інформація про спроможність ліцею, кількість зарахованих ліцеїстів, кількість ліцеїстів у кожному навчальному взводі та про наявність вільних місць у кожному з них обов'язково оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею та на його веб-сайті щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

 Інформація про кількість вільних місць у ліцеї оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, а також упродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

15. Рішення, дії або бездіяльність начальника ліцею  чи працівників ліцею (зокрема з питань неправомірної відмови у зарахуванні до ліцею) упродовж двох робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу можуть бути письмово оскаржені до органу, у сфері управління якого перебуває ліцей. За результатами розгляду скарги та у випадку встановлення порушення вимог цього Порядку відповідний орган невідкладно письмово повідомляє ліцей про необхідність усунення цього порушення відповідно до законодавства.

II. Зарахування до ліцею

1. Зарахування осіб до ліцею до початку навчального року та на вільні місця ліцею протягом навчального року відбувається за результатами конкурсу, що організовується і проводиться відповідно до вимог цього розділу. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті ліцею щороку не пізніше 01 червня.

2. Для проведення вступних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом  начальника ліцею за погодженням із педагогічною радою.

До складу приймальної комісії включаються:

-         голова;

-         заступник голови;

-         відповідальний секретар;

-         заступник відповідального секретаря;

-         лікарська комісія;

-         комісія з психологічного обстеження;

-         комісія для проведення вступних випробувань з української мови;

-         комісія для проведення вступних випробувань з математики;

-         комісія для проведення вступних випробувань з іноземних мов;

-         комісія для проведення оцінювання рівня фізичної підготовленості;

-         учитель інформатики (у разі проведення тестування на комп'ютері).

Головою приймальної комісії є начальник ліцею.

3. На приймальну комісію покладаються завдання щодо:

 - розміщення на веб-сайті ліцею правил прийому до ліцею;

 - прийом документів вступників;

 - допуск вступників до вступних випробувань;

 - ознайомлення вступників з правилами внутрішнього розпорядку ліцею;

 - організація та проведення медичного огляду і вступних випробувань;

 - рекомендації про зарахування осіб до ліцею.

4. Приймальна комісія здійснює прийом документів вступників і за результатами їх вивчення складає соціальну картку вступника до ліцею (додаток 1) та список вступників до ліцею (додаток 2).

5. Списки, підписані головою комісії, виносяться на розгляд приймальної комісії, яка приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань, про що складається відповідний протокол.

Вступникам, які допущені до вступних випробувань, видається картка вступника до ліцею (додаток 3), яка є перепусткою на кожне із вступних випробувань.

6. Прибуття вступника для складання вступних випробувань проводиться за письмовим (електронним) викликом, підписаним начальником ліцею.

7. Терміни та порядок подання вступниками документів до приймальної комісії ліцею встановлюються правилами прийому ліцею.

8. Для допуску до участі вступника в конкурсі одним з батьків вступника (у разі повноліття вступника - ним особисто) подається заява на ім'я  начальника ліцею.

Перелік документів, які додаються до заяви:

- заява батьків (осіб, які їх замінюють);

 - особиста заява вступника про бажання навчатися в ліцеї;

- автобіографія (пишеться власноручно);

 - характеристика із закладу загальної середньої освіти, завірена директором;

- копія свідоцтва про народження;

 - документ про наявний рівень освіти;

- копія табеля про успішність, завірена директором школи, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (подає вступник у разі вступу до 10 класу);

- довідка про склад сім'ї та реєстрацію;

- довідка з органів Міністерства внутрішніх справ України про відсутність перебування на обліку;

- 6 фотокарток 3x4 см (без головного убору);

- № 086-о медична довідка для вступників  ( до неї додається: флюорографія з 15 років ( знімок з описом, загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор, RW-крові, загальний аналіз сечі);

 -   Ф № 063 (довідка про щеплення  згідно віку, пробами Манту)- 2 копії;

- Ф086-1/о (довідка учня загальноосвітнього закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду на 2023-2024 н.р.;

- Ф-086-2/о ( картка профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем);

- виписка з історії розвитку дитини (ф.112/о) з печаткою лікаря та печаткою лікувального закладу;

- довідка від фтизіатра про не перебування дитини на «Д» обліку;

- ЕКГ з розшифровкою;

-УЗД серця.

9. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше ніж за тиждень до його початку та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс має бути завершений упродовж трьох тижнів з дня його початку (із урахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку), але не пізніше 15 серпня поточного року. Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

10. Медичний огляд проводить лікарська комісія відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за

 № 1109/15800, з метою визначення придатності вступника до навчання у ліцеї за станом здоров'я.

11. Психологічне обстеження проводиться відповідною комісією з метою оцінювання психологічних якостей вступників та виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання в ліцеї.

12. Для проведення та оцінювання результатів вступних випробувань створюються комісії за кожним із предметів. Склад предметних комісій затверджується начальником ліцею. Один і той самий педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більше ніж однієї комісії.

13. Вступні випробування в ліцеї проводяться з:

математики (інтегроване вступне випробування з алгебри та геометрії) - тестування на комп'ютері;

української мови - тестування на комп'ютері;

іноземної мови - тестування на комп'ютері;

оцінювання фізичної підготовленості - залік.

14. Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти.

15. Роботи учасників конкурсу, а також результати вступних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у ліцеї відповідно до законодавства.

16. Під час складання вступних випробувань вступникам забороняється заносити в аудиторію та використовувати мобільні телефони, інші засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв. Вступники, які порушили вимоги цього пункту, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

17. Вступні випробування здійснюються на безоплатній основі.

18. Вступні випробування з одного навчального предмета для всіх вступників відбуватимуться, в один день, у випадку якщо випробування будуть відбуватися в різні дні не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для вступних випробувань.

19. Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості оголошуються в той самий день, письмового випробування, тестування на комп'ютері - не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

20. Приймальна комісія інформує вступників про результати вступних випробувань шляхом оприлюднення списків учасників конкурсу із зазначенням балів, отриманих під час вступного випробування, на інформаційному стенді ліцею та/або на його вебсайті або іншими способами (повідомленням на електронну пошту, у телефонному режимі).

21. Вступникам, які не прибули на вступні випробування через поважну причину, і надали документ, який підтверджує такі обставини, на підставі такого документа надається право складати вступні випробування у термін, визначений головою приймальної комісії, але не пізніше 10 серпня поточного року.

Вступники, які в призначений час не прибули на одне із вступних випробувань без поважних причин, до складання наступних вступних випробувань не допускаються і в конкурсі участі не беруть.

22. Учасники конкурсу, які за результатами медичного огляду або психологічного обстеження визнані не придатними до навчання у ліцеї або отримали на вступному випробуванні з одного з предметів початковий рівень результатів (1, 2, 3 бали), до складання наступних вступних випробувань не допускаються і в конкурсі участі не беруть, повторне складання ними вступного випробування в поточному році не дозволяється.

23. За результатами конкурсу формується список вступників, які брали участь у конкурсі, відповідно до їхнього рейтингу. Вступники, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею згідно з рейтингом.

24. Із числа вступників, не зарахованих до ліцею за результатами конкурсу, формується відповідно до їхнього рейтингу резерв вступників до ліцею в кількості 20 відсотків чисельності набору. Зазначені особи мають переважне право на зарахування до ліцею протягом навчального року за наявності вільних для навчання місць.

25. Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять упродовж десяти днів від їх початку без поважних причин, відраховуються з ліцею наказом начальника ліцею. Наказ начальника ліцею надсилається батькам вступника, відповідним органам опіки та піклування та органам управління у сфері освіти за місцем проживання батьків вступника протягом трьох робочих днів після видання наказу.

     На звільнені місця за рішенням педагогічної ради проводиться додаткове зарахування з числа резерву.

26. У разі незгоди з рішенням приймальної комісії батьки вступника (один з батьків) (у разі повноліття - вступник особисто) можуть звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває ліцей, протягом двох робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія відповідного органу, у сфері управління якого перебуває ліцей, зобов'язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових вступних випробувань вступника під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

27. Апеляційна комісія має право:

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

3) визнати результати конкурсу недійсними.

28. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, анулювання результатів вступних випробувань орган, у сфері управління якого перебуває ліцей, зобов'язаний організувати для вступника, який подав апеляцію, вступні випробування повторно.

29. Вступник має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними ліцеями. Якщо вступник є претендентом на зарахування для навчання у декількох ліцеях, він зараховується до того з них, до якого надав оригінал документа про освіту та інші, визначені правилами прийому до ліцею документи, впродовж п'яти робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу у відповідному ліцеї.

30. Вступники на період проведення вступних випробувань місцем проживання та харчуванням не забезпечуються.

 

 

 

III. Переведення учнів/ліцеїстів

1. До 9,11 класів переводяться  учні/ліцеїсти відповідно 8,10 класів ліцею, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку, Статуту комунального закладу «Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради, Порядку проживання   та утримання учнів/ліцеїстів у комунальному закладі «Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради, Правил внутрішнього розпорядку у пансіоні комунального закладу «Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради. Учні 9 класу відраховуються із ліцею та зараховуються до 10 класу відповідно до конкурсного відбору.

2. Переведення учня/ліцеїста до іншого ліцею впродовж навчального року здійснюється у виняткових випадках за умови наявності вільних місць у ліцеї. Для переведення учня/ліцеїста з одного ліцею до іншого один із батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття – учень/ліцеїст особисто) має звернутися до обраного ним ліцею щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) у довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Начальник ліцею упродовж п'яти робочих днів з дня надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у ліцеї та можливість чи неможливість зарахування до ліцею.

У письмовому підтвердженні можливості зарахування учня/ліцеїста має бути зазначений кінцевий термін для подання заяви про переведення та особової справи учня/ліцеїста.

3. До ліцею, з якого переводиться учень/ліцеїст, подаються:

- заява одного з батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття - особиста заява учня/ліцеїста) про переведення;

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого ліцею про можливість зарахування до нього відповідного учня/ліцеїста.

4. Упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, начальник ліцею зобов'язаний видати наказ про відрахування учня/ліцеїста для переведення до іншого ліцею та видати особову справу учня/ліцеїста.

5. Упродовж п'яти робочих днів з дня отримання від  ліцею документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, один із батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття – учень/ліцеїст особисто) подає до ліцею, до якого переводиться учень/ліцеїст:

- заяву про зарахування;

- особову справу учня/ліцеїста.

              У такому випадку наказ про зарахування учня/ліцеїста до ліцею має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом.

6. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу начальника ліцею до іншого закладу освіти переводяться учені/ліцеїсти:

- які за результатами семестрового оцінювання отримали початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) хоча б з одного навчального предмету (інтегрованих курсів) (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей учасників бойових дій, один з батьків (або обидва) яких загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України);

- які систематично порушували дисципліну або вчинили порушення дисципліни та правил внутрішнього розпорядку, встановленого в ліцеї (перелік порушень визначається правилами внутрішнього розпорядку  ліцею).

7. Переведення учня/ліцеїста до іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

IV. Відрахування учнів/ліцеїстів

        1.         Із ліцею за рішенням педагогічної ради ліцею відраховуються учні/ліцеїсти:

1) які здобули базову, повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) які переводяться до іншого ліцею або іншого закладу освіти відповідно до розділу III цього Порядку;

3) які вибувають на постійне місце проживання за межі України.

        2.         Відрахування із підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, здійснюється шляхом видання відповідного наказу начальника ліцею.

Про відрахування учнів/ліцеїстів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з причин, визначених підпунктами 2,3 пункту 1 цього розділу, ліцей, з якого переводиться (відраховується) учень/ліцеїст, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідний орган опіки і піклування.

3. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу начальника ліцею відраховуються учні/ліцеїсти:

- які за підсумками річного, семестрового оцінювання отримали початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) хоча б з одного навчального предмета (інтегрованого курсу);

- які не пройшли щорічний медичний огляд;

-  чоловічої статі, які досягли 14-річного віку і не надали необхідні документи для приписки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

4. Питання щодо відрахування учня/ліцеїста розглядаються педагогічною радою ліцею у присутності хоча б одного з його батьків. Про можливе відрахування батьки учня/ліцеїста та органи управління у сфері освіти за місцем проживання учня/ліцеїста повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.

У разі неприбуття батьків учня/ліцеїста на засідання педагогічної ради питання відрахування учня/ліцеїста розглядається у присутності представника органу опіки і піклування за місцезнаходженням ліцею. Рішення педагогічної ради повідомляється батькам учня/ліцеїста письмово протягом трьох днів після засідання.

5. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою відповідних органів опіки та піклування.

6. Відраховані учні/ліцеїсти продовжують навчання в закладах загальної середньої освіти. Начальник ліцею у триденний строк надсилає копію наказу про відрахування ліцеїста відповідним органам опіки та піклування та органам управління у сфері освіти за місцем проживання батьків учня/ліцеїста.

 

 

 

В.о. начальника ліцею                                             Людмила ФАДЄЄВА