ПОРЯДОК

ПРОЖИВАННЯ ТА УТРИМАННЯ

УЧНІВ/ЛІЦЕЇСТІВ У ТУЛЬЧИНСЬКОМУ

ЛІЦЕЇ З ПОСИЛЕНОЮ

ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

1. Цей Порядок проживання та утримання учнів/ліцеїстів у Тульчинському зліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради розроблений відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 листопада 2021року № 1131  «Про затвердження Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти»

2. Цей Порядок встановлює умови і правила проживання та утримання учнів/ліцеїстів зарахованих на навчання у Тульчинському  ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради (далі ліцей).

3. У цьому Порядку під терміном “утримання учнів/ліцеїстів у пансіоні” розуміється забезпечення учнів/ліцеїстів, які проживають у пансіоні/гуртожитку   ліцею (далі — пансіон), до якого вони зараховані на навчання, харчуванням, медичним обслуговуванням та іншими послугами відповідно до законодавства.

4. Пансіон Тульчинському  ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради діє на підставі положення про нього, що розробляється відповідно до законодавства та установчих документів  ліцею, приймається на засіданні педагогічної ради та затверджується начальником ліцею.

5. Пансіон  ліцею розміщується у відокремленому приміщенні будівлі  ліцею. Облаштування, обладнання будівель та приміщень пансіону та його прибудинкова територія відповідають санітарним, протипожежним правилам та державним будівельним нормам, визначеним законодавством.

6. Посади працівників, які організовують діяльність пансіону, вводяться до штату  ліцею з урахуванням його типу та згідно з типовими штатними нормативами  ліцею відповідного типу, затверджених в установленому законодавством порядку.

7. Медичне обслуговування учнів/ліцеїстів здійснюється відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 31 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 9, ст. 404) та статуту  ліцею.

8. Здобувачі освіти Тульчинського  ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради поселяються до пансіону за умови досягнення ними 13 і більше років та незалежно від місця їх проживання. Такі учні/ліцеїсти проживають та утримуються в пансіоні у вихідні та святкові дні, під час канікул без обмежень,  згідно з установчими документами школи-ліцею.

9.  Під час поселення учня/ліцеїста до пансіону між одним з батьків або іншим законним представником учня/ліцеїста та  ліцеєм укладається договір на основі примірного договору згідно з додатком 1. У разі коли директора призначено опікуном учня/ліцеїста, договір із школою-ліцеєм укладається відповідним органом опіки та піклування, який прийняв рішення про його цілодобове перебування у  ліцеї.

10.  Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (крім тих, над якими встановлено опіку/піклування або які влаштовані в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інші установи та заклади), особи з їх числа, а також учні/ліцеїсти, які в період навчання у віці від 18 до

23 років втратили батьків, діти, розлучені із сім’єю, проживають у пансіоні протягом календарного року, в тому числі у вихідні та святкові дні, під час канікул.

11. У разі необхідності невідкладного прийняття рішення під час виникнення надзвичайних обставин, ситуацій природного та техногенного походження, несприятливих погодних умов, які унеможливлюють підвезення учня до місця його проживання, та інших обставин, що об’єктивно зумовлюють необхідність цілодобового перебування учня у пансіоні (перебування на стаціонарному лікуванні одного з батьків або інших законних представників учня або їх захворювання, що перешкоджає виконанню своїх обов’язків (з обов’язковим наданням копії підтвердних документів), директор школи-ліцею може приймати рішення щодо цілодобового перебування учня у пансіоні, про що інформує відповідну службу у справах дітей (не пізніше одного робочого дня).

Організація проживання учнів/ліцеїстів у пансіоні під час встановленого Кабінетом Міністрів України карантину здійснюється з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів.

12. Поселення до пансіону здійснюється відповідно до наказу начальника ліцею, як правило, до початку навчального року, а протягом навчального року — за умови наявності вільних місць для проживання на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника учня/ліцеїста.

До заяви додається:

-              інформація про батьків або інших законних представників учня/ліцеїста, в якій зазначається їх прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), адреса реєстрації місця проживання та/або фактичного місця проживання (перебування), способи зв’язку, номери мобільного та службового телефонів (за наявності), інша контактна інформація;

- копія рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; копія рішення органу опіки та піклування про форму влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (для осіб, які перебувають під опікою/піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, інших установах та закладах).

13. Для поселення до пансіону дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (крім тих, над якими встановлено опіку/піклування або які влаштовані в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інші установи та заклади),- документи, визначені пунктами 35 і 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»:

- для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — копія рішення органу опіки та піклування (суду) про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- для дітей, розлучених із сім’ями — документи, визначені

пунктом 9 Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 “Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3041); у разі надання таким дітям статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, — документи, визначені пунктами 35 і 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866  “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

- у разі коли батьки померли, - рішення суду про оголошення батьків померлими;

- у разі, коли батьки загинули або пропали безвісти — рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до Реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформацію з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отриману в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти”; документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення.

14. Начальник ліцею зобов’язаний ознайомити батьків або інших законних представників учня/ліцеїста з умовами проживання, розпорядком дня, умовами виселення з пансіону, правами та обов’язками учнів/ліцеїстів, які проживають у пансіоні, їх законних представників, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, про що робить відповідний запис у договорі.

15. Виселення учня/ліцеїста з пансіону здійснюється відповідно до наказу начальника ліцею у разі:

1) порушення ним правил внутрішнього розпорядку пансіону, затверджених начальником ліцею;

2) відрахування учня/ліцеїста із  ліцею у порядку, встановленому законодавством;

3) письмової заяви одного з батьків або іншого законного представника учня/ліцеїста.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виселення з пансіону здійснюється за погодженням з відповідною службою у справах дітей.

16. Дострокове розірвання договору одним з батьків або іншим законним представником учня/ліцеїста допускається протягом усього запланованого строку його дії.

17. Для проживання учнів/ліцеїстів у пансіоні повинно бути забезпечено:

1) створення безпечних, комфортних та гідних умов проживання і навчання, наближених до сімейних, з урахуванням статі, віку та індивідуальних особливостей учнів/ліцеїстів, їх особливих освітніх потреб, що сприяють оволодінню учнями/ліцеїстами компетентностями, необхідними для життя, формуванню культури безпечної поведінки;

2) захист їх прав, зокрема права на:

- висловлювання своєї власної думки та побажань;

- повагу до людської гідності;

- захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації;

- відпочинок;

- захист персональних даних учня/ліцеїста відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

- інформування щодо їх прав, а також контактних даних посадових осіб та організацій, куди необхідно звертатися у разі їх порушення;

3) формування в учнів/ліцеїстів гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, звичок здорового харчування, фізичної активності, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження їх сексуального та репродуктивного здоров’я, попередження поширення серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та/або психічного здоров’я;

4) вільне спілкування з батьками або іншими законними представниками учнями/ліцеїстами за допомогою телефонного зв’язку, у тому числі мобільного;

5) можливість інформування начальника ліцею щодо фактів всіх видів насильства стосовно учня/ліцеїста або інших учнів/ліцеїстів, які проживають у пансіоні, свідком яких учні/ліцеїсти були особисто або про які отримали інформацію від інших осіб;

6) отримання (у разі потреби) психологічної допомоги;

7) медичне обслуговування;

8) користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти, репетиційною базою (у тому числі у позаурочний час) відповідно до затвердженого начальником ліцею режиму дня та правил внутрішнього розпорядку пансіону;

9) відвідування батьками або іншими законними представниками ліцеїстів під час проживання у пансіоні та спілкування з ними без присутності працівників  ліцею;

10) вихід за територію пансіону для учнів/ліцеїстів, які не досягли 13 років, у супроводі працівника  ліцею, одного з батьків або іншого законного представника чи уповноваженої ними особи, а для учнів/ліцеїстів, які досягли 13 і більше років, — за попереднім письмовим погодженням одного з батьків або іншого законного представника;

11) вільний доступ до приміщень пансіону (крім технічних та службових);

12) доступ до інформаційних ресурсів, що використовуються під час підготовки домашніх завдань, а також у позаурочний час;

13) вибір щодо участі у виховних заходах, що проводяться у пансіоні.

18. Учні/ліцеїсти, які проживають у пансіоні, зобов’язані:

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку пансіону;

- дотримуватися правил техніки безпеки, особистої гігієни та санітарних норм;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів/ліцеїстів, які проживають у пансіоні, педагогічних та інших працівників пансіону;

- завчасно попереджати начальника ліцею про вихід за територію закладу без супроводу працівника  ліцею, одного із батьків або іншого законного представника чи уповноваженої ними особи (для учня/ліцеїста, які проживають у пансіоні та досягли 13 і більше років).

19. Батьки або інші законні представники учня/ліцеїста мають право бути поінформованими про:

- умови та особливості проживання учня/ліцеїста у пансіоні;

- заплановані у пансіоні психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження;

- стан здоров’я учня/ліцеїста у разі його хвороби або іншого випадку, що стався з здобувачем освіти.

20. Батьки або інші законні представники учня/ліцеїста зобов’язані:

- дотримуватися умов договору про проживання учня/ліцеїста у пансіоні;

- забирати учня/ліцеїста на вихідні та святкові дні, канікули додому;

- у разі хвороби учня/ліцеїста або виникнення симптомів захворювання під час його перебування у вихідні та святкові дні, під час канікул або в інші дні поза межами пансіону вчасно попередити дначальника ліцею про стан здоров’я учня/ліцеїста;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів/ліцеїстів, які проживають у пансіоні, педагогічних та інших працівників пансіону.

21. Організація, умови проживання та утримання учнів/ліцеїстів у пансіоні забезпечуються відповідно до:

- вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, державних санітарних норм та норм для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, що є обов’язковими для врахування під час поселення учнів/ліцеїстів до пансіону, в тому числі дотримання під час поселення в одній кімнаті вимог стосовно кількості, статі, віку учнів/ліцеїстів;

- положення про пансіон, що розробляється відповідно до законодавства та установчих документів школи-ліцею та затверджується начальником ліцею;

-вимог цього Порядку, інших актів законодавства та правил внутрішнього розпорядку пансіону.

22. Перелік майна, необхідного учню/ліцеїсту для проживання в пансіоні, формується школою-ліцеєм.

До такого майна в обов’язковому порядку включається ліжко, шафа для одягу (окреме місце для одягу в шафі), стілець, стіл, постільні речі (матрац, подушка, ковдра, підковдра, простирадло, наволочка, рушник).

Майно, видане в безоплатне індивідуальне користування, є власністю школи-ліцею, обліковується як інвентар і підлягає обов’язковому поверненню в разі виселення з пансіону.

У разі псування майна, виданого учню/ліцеїсту, який проживає в пансіоні, не з його вини школа-ліцей зобов’язана замінити його за свій рахунок.

Учні/ліцеїсти, які проживають в пансіоні (крім учнів/ліцеїстів, зазначених у пункті 10 цього Порядку), одягом, взуттям та засобами особистої гігієни не забезпечуються.

23. Для осіб різної статі повинно бути забезпечене проживання на окремих поверхах або в ізольованих одна від одної частинах одного поверху будівлі, а також окремі душові кімнати та туалети з відокремленими кабінами, що повинні відповідати вимогам державних будівельних норм, у тому числі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, нормам Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

24. Для учнів/ліцеїстів, які проживають у пансіоні, повинна бути облаштована кімната соціально-побутового орієнтування, призначена для підготовки учнів/ліцеїстів до самостійного життя, їх соціальної адаптації.

25. Виховний процес у пансіоні здійснюється педагогічними працівниками школи-ліцею згідно з освітньою програмою  ліцею.

26. Для ліцеїстів проживаючих у пансіоні встановлюється п’ятиразовий режим харчування —  сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря.

Харчування учнів/ліцеїстів у пансіоні здійснюється в дні їх фактичного проживання.

27.  Харчування учнів/ліцеїстів  ліцею здійснюється згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2014 р., № 97, ст. 2776; 2016 р., № 3, ст. 172, № 68, ст. 2281; 2018 р., № 88, ст. 2920).

28. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (крім тих, над якими встановлено опіку/піклування або які влаштовані в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інші установи та заклади), що зараховані до пансіону  ліцею, а також учні/ліцеїсти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, які проживають у пансіоні, перебувають на повному державному утриманні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 194; Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1947).

29. Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів/ліцеїстів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, які проживають у пансіоні ліцею, здійснюється відповідно до Положення про  військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 672 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3353).

30. Утримання учня/ліцеїста у пансіоні здійснюється за рахунок коштів засновника школи-ліцею та інших джерел, не заборонених законодавством. Оплата за утримання учня/ліцеїста у пансіоні здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 35, ст. 1650).

 

Для утримання та розвитку матеріально-технічної бази пансіону, забезпечення проживання та утримання учнів/ліцеїстів у пансіоні  ліцею може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

31. Учням/ліцеїстам, які проживають у пансіоні, їх батькам або іншим законним представникам можуть надаватися платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством.