Дані Правила конкурсного приймання ґрунтуються на Законі України «Про освіту» (розділ 12 ст.9 п.1), яким передбачено створення ліцеїв, гімназій, колегіумів з метою розвитку здібностей обдарувань і талантів дітей; Законі України «Про загальну середню освіту»(розділ 5 ст.135), Інструкції про організацію та діяльність ліцею (Наказ Міністерства освіти України від 20.07.1995 р. № 217), наказ МОН "по затвердження Інструкції про порядо конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл ( шкіл інтернатів)" від 19.06.2003 №389, № 1/9-472 та Статуту школи-ліцею.

Правила конкурсного приймання до школи-ліцею розроблено відповідно до «Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 р.№ 717, «Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою», затверджених спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 26.07.99р. № 226\222\363, і визначають порядок організації відбору вступників до ліцею та порядок проведення вступних випробувань.

1. Загальні положення

1.1. У конкурсному відборі беруть участь здобувачі освіти з Вінницької області та діти з інших областей за клопотанням Департаментів освіти і науки перед Департаментом гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації, які закінчили 7, 8, 9 класи (дівчата беруть участь у конкурсному відборі після закінчення 9 класу), здатні за станом здоров’я навчатися в ліцеї та бажають пройти службу в рядах української армії, або продовжити навчання в вищих навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формувань України, у військових навчальних підрозділах цивільних вищих навчальних закладів держави, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу.

1.2. З метою задоволення соціального запиту населення щодо поглибленого вивчення військово-спортивних дисциплін та з урахуванням індивідуальних здібностей, обдарувань та власних уподобань дітей оголошується набір в 8, 9,10 (дівчата 10 клас) ліцейні класи.

  1. Проведення конкурсу

2.1Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць в 8-х, 9-х, 10-х класах (дівчата 10 клас) за таких самих умов, що й основне.

2.2.Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи-ліцею.

Головою приймальної комісії є директор або його заступник.

2.3.Конкурсні випробування для учнів проводяться:

українська мова (комп'ютерне тестування), історія України (комп’ютерне тестування).

2.4 .Конкурсні завдання розробляються методоб’єднанням вчителів української мови, історії, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи.

2.5.Обсяг і тривалість всіх видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

2.6.Завдання для конкурсних випробувань готує голова комісії, директор затверджує їх за погодженням із Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Роботи зберігаються протягом одного року.

2.7.Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів комісії і оголошуються протягом трьох днів після закінчення конкурсних випробувань.

2.8. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3. Порядок зарахування

3.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи-ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

3.2. Зарахування учнів проводиться протягом п'яти днів після оголошення результатів конкурсу.

3.3. Зараховуються поза конкурсом, діти військовослужбовців учасників бойових дій.

3.4.Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних балів мають юнаки з числа дітей, батьки яких учасники бойових дій, дітей військовослужбовців, дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули при виконанні службових обов’язків.

3.5. Якщо учні, їх батьки (особи, які їх замінюють), не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутись до голови апеляційної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом двох днів з дня її подання. Склад та чисельність апеляційної комісії визначається наказом директора школи-ліцею за погодженням із Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

3.6. Зарахування до школи-ліцею здійснюється за результатами конкурсу, який проводиться відповідно до Правил прийому до школи-ліцею, що затверджуються Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

3.7.Зарахування здобувачів освіти загальноосвітніх шкіл до випускного курсу не дозволяється.

3.8. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею.

4. Контроль за конкурсним відбором:

4.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даного Положення.

4.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, за його результатами, порядком зарахування дітей до ліцею, проводить Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

(Правила конкурсного приймання до ліцею обговорено і схвалено на спільно-му засіданні педагогічної ради і ради ліцею від 05.03.2021р., протокол № 8).