Умови прийому та перелік документів

       оновлено травень 2024

     Право на першочергове зарахування, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:

 - діти військовослужбовців та учасників бойових дій;

 - діти, які виховуються одним із батьків;

 - діти з багатодітних сімей;

 - діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

 - переможці III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 - діти з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей);

- діти, батьки яких проживають у районі проведення операції Об'єднаних сил (на час її проведення);

 - діти внутрішньо переміщених осіб із району проведення операції Об'єднаних сил (на час її проведення) та з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей);

- діти внутрішньо переміщених осіб із районів бойових дій під час російської агресії проти України;

- обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань.




 Перелік документів
оновлений лютий 2024


 Перелік документів:

   Юридичні документи   

  1.Заяву батьків (або осіб, які їх заміняють);

  2. Свідоцтво про народження, паспорт ( копія);

            3.Довідку  про ідентифікаційний код, місце проживання ( копія);

            4. Характеристику  ;

            5.Копії документів, що засвідчують право на зарахування поза   
              конкурсом;

           6. 6 фотокарток (3х4);

           7. Табель  успішності за навчальний рік  для учнів 7, 8 класів,    
            оригінал  свідоцтва про базову загальну освіту та додаток до нього 
              для учнів 9 класів;

           8. Грамоти та дипломи, що засвідчують  перемогу в олімпіадах та 
            спортивних змаганнях,  похвальні листи, видані за успіхи у навчанні;

           9 Довідка з органів Міністерства внутрішніх справ України про 
            відсутність перебування на обліку;

           Папка для документів, 10 файлів, 10 аркушів паперу А-4



     Медичні документи

     № 086-о медична довідка для вступників  ( до неї додається: флюорографія ОГК з 15 років; рентгенографія ОГК дітям молодшим 15 років (при відсутності R-манту). Знімок з описом, загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор, RW-крові,загальний аналіз сечі;

     -  Ф № 063 (карта щеплень  згідно віку, з пробами Манту) - 2 копії;

     - Ф086-1/о (довідка учня  закладу загальної середньої освіти про 
        результати обов’язкового медичного профілактичного огляду на 2024- 
        2025 н.р.;

    - Ф-086-2/о ( картка профілактичної роботи з учнями   закладу загальної
        середньої освіти,   їх батьками або законними представниками щодо
        виявлення факторів ризику алкогольних та  наркотичних проблем);

    - виписка з історії розвитку дитини (з форми 112/о) з печаткою лікаря та  
      печаткою лікувального  закладу;

    - довідка від фтизіатра про не перебування дитини на «Д» обліку;

    - ЕКГ з розшифровкою;

    -УЗД серця;

     Зошит на аркушів.





III. Переведення учнів/ліцеїстів

 оновлено січень 2024

1. До 9,11 класів переводяться  учні/ліцеїсти відповідно 8,10 класів ліцею, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку, Статуту комунального закладу «Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради, Порядку проживання   та утримання учнів/ліцеїстів у комунальному закладі «Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради, Правил внутрішнього розпорядку у пансіоні комунального закладу «Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради. Учні 9 класу відраховуються із ліцею та зараховуються до 10 класу відповідно до конкурсного відбору.

2. Переведення учня/ліцеїста до іншого ліцею впродовж навчального року здійснюється у виняткових випадках за умови наявності вільних місць у ліцеї. Для переведення учня/ліцеїста з одного ліцею до іншого один із батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття – учень/ліцеїст особисто) має звернутися до обраного ним ліцею щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) у довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Начальник ліцею упродовж п'яти робочих днів з дня надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у ліцеї та можливість чи неможливість зарахування до ліцею.

У письмовому підтвердженні можливості зарахування учня/ліцеїста має бути зазначений кінцевий термін для подання заяви про переведення та особової справи учня/ліцеїста.

3. До ліцею, з якого переводиться учень/ліцеїст, подаються:

- заява одного з батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття - особиста заява учня/ліцеїста) про переведення;

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого ліцею про можливість зарахування до нього відповідного учня/ліцеїста.

4. Упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, начальник ліцею зобов'язаний видати наказ про відрахування учня/ліцеїста для переведення до іншого ліцею та видати особову справу учня/ліцеїста.

5. Упродовж п'яти робочих днів з дня отримання від  ліцею документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, один із батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття – учень/ліцеїст особисто) подає до ліцею, до якого переводиться учень/ліцеїст:

- заяву про зарахування;

- особову справу учня/ліцеїста.

              У такому випадку наказ про зарахування учня/ліцеїста до ліцею має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом.

6. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу начальника ліцею до іншого закладу освіти переводяться учені/ліцеїсти:

- які за результатами семестрового оцінювання отримали початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) хоча б з одного навчального предмету (інтегрованих курсів) (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей учасників бойових дій, один з батьків (або обидва) яких загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України);

- які систематично порушували дисципліну або вчинили порушення дисципліни та правил внутрішнього розпорядку, встановленого в ліцеї (перелік порушень визначається правилами внутрішнього розпорядку  ліцею).

7. Переведення учня/ліцеїста до іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.



IV. Відрахування учнів/ліцеїстів

 оновлено лютий 2023



    1.         Із ліцею за рішенням педагогічної ради ліцею відраховуються учні/ліцеїсти:

1) які здобули базову, повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) які переводяться до іншого ліцею або іншого закладу освіти відповідно до розділу III цього Порядку;

3) які вибувають на постійне місце проживання за межі України.

        2.         Відрахування із підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, здійснюється шляхом видання відповідного наказу начальника ліцею.

Про відрахування учнів/ліцеїстів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з причин, визначених підпунктами 2,3 пункту 1 цього розділу, ліцей, з якого переводиться (відраховується) учень/ліцеїст, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідний орган опіки і піклування.

3. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу начальника ліцею відраховуються учні/ліцеїсти:

- які за підсумками річного, семестрового оцінювання отримали початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) хоча б з одного навчального предмета (інтегрованого курсу);

- які не пройшли щорічний медичний огляд;

-  чоловічої статі, які досягли 14-річного віку і не надали необхідні документи для приписки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

4. Питання щодо відрахування учня/ліцеїста розглядаються педагогічною радою ліцею у присутності хоча б одного з його батьків. Про можливе відрахування батьки учня/ліцеїста та органи управління у сфері освіти за місцем проживання учня/ліцеїста повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.

У разі неприбуття батьків учня/ліцеїста на засідання педагогічної ради питання відрахування учня/ліцеїста розглядається у присутності представника органу опіки і піклування за місцезнаходженням ліцею. Рішення педагогічної ради повідомляється батькам учня/ліцеїста письмово протягом трьох днів після засідання.

5. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою відповідних органів опіки та піклування.

6. Відраховані учні/ліцеїсти продовжують навчання в закладах загальної середньої освіти. Начальник ліцею у триденний строк надсилає копію наказу про відрахування ліцеїста відповідним органам опіки та піклування та органам управління у сфері освіти за місцем проживання батьків учня/ліцеїста.




 Прийом документів проводиться:

                           з 03 червня по 2 липня  2024року.

      Приймальна комісія буде працювати з 8:00 до  17:00

        обідня перерва з 12:00 до 13:00

                            

 Вступні екзамени будуть проводитися 

                          3 липня 2024 - для вступників у 8 - 9  клас ;

                          4 липня 2024 - для вступників у 10 клас;

                                          Фізична підготовка.

                              мультимедійний тест з  предметів:

                                               українська мова                                                                                                      іноземна мова

                                                математика    

    ( Оцінювання відбуватиметься за кожним предметом окремо)