Основою виховного процесу у освітньому закладі є людина як найвища цінність

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

У ЛІЦЕЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕЇСТІВ,

ФОРМУВАННЯ В НИХ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ,

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ :

  • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

  • Ціннісне ставлення особистості до людей;

  • Ціннісне ставлення особистості до себе;

  • Ціннісне ставлення особистості до природи;

  • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

  • Ціннісне ставлення особистості до праці.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

  • системності;

  • національної спрямованості;

  • гуманізації та демократизації;

  • творчої діяльності;

  • самостійності і самореалізації;

  • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

ВИХОВАННЯ ЛІЦЕЇСТІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

  • навчально-виховної діяльності;

  • позаурочної та позакласної діяльності;

  • позашкільної освіти;

  • роботи органів учнівського врядування;

  • взаємодії з батьками, державними установами.

  • співпраці з вищими військовими навчальними закладами

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

  • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;

  • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

  • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

  • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;

  • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

  • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

  • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід;

  • співпрацю із органами учнівського врядування, дитячими громадськими об 'єднаннями;

  • забезпечення здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.

Система виховної роботи освітнього закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості ліцеїста, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання підлітків: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – це заклад, у якому буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України, у розбудову держави.

Всю виховну роботу в ліцеї об’єднано в єдину виховну систему. Це виховна система ґрунтується на принципах особистістно-розвивальної взаємодії, залучення кожного ліцеїста до значущої для нього діяльності. Робота освітнього закладу спрямована на відродження і утвердження духовної культури, виховання фізичного здорового, духовного багатого покоління, яке повинно шанувати свою громадянську, національну і особисту гідність, сформувати основи здорового способу життя, гарантувати всім ліцеїстам повноцінну реалізацію їхніх здібностей

ПРИОРІТЕТНИМ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ Є:

  • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

  • збереження морального, психічного та фізичного здоров'я підростаючого покоління;

  • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

  • забезпечення педагогічних умов для соціалізації ліцеїстів, виховання в них життєвої компетентності.

МЕТА ВИХОВАННЯ:

  • створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;

  • формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, успішно самореалізованої у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал .